50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์
PSU 50 Years, Our Soul is for the Benefit of Mankind

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

บริจาค สมทบกองทุน 50 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 และ
งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าชาว ม.อ. : งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ/สถานที่
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

เวลา 09.00-12.00 น.

 

- เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจาก ปั่นไปปลูก เป็นกิจกรรม
เสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ(ป่า)ชายเลนที่ม.อ.ปัตตานีและแนวทางการจัดการในอนาคต โดยมีนักวิชาการ ที่เข้าร่วมเสวนา ดังนี้
1. รศ.ดร. นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ผู้อำนวยการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. หาดใหญ่
2. ผศ.นุกูล รัตนดากุล หัวหน้าโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ ม.อ. ปัตตานี
3. นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
4. คุณวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39
5. ดร.อาคม โสวนา ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
6. ดร.ธนากร จันทสุบรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวเคมี)
ผู้ดำเนินรายการ คือ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ม.อ.ปัตตานี
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 09.00-18.00 น.

 

- กิจกรรม ฟุตซอลการกุศล 50 ปี ลูกศรีตรัง เพื่อระดมทุนสมทบกองทุน 50 ปีม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์
ทีมVIP: ผู้บริหารพบศิษย์เก่าซีเนียร์
ทีมบุคลากร พบ ทีมศิษย์เก่าจูเนียร์
การแข่งขันระหว่างทีมศิษย์เก่า
ค่าสมัคร ศิษย์เก่า ทีมละ 4,000 บาท (จะได้รับเสื้อทีม 10 ตัว )

อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

05.45-08.30

 

 

 

 

 

 

 

HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
สมัครผ่านทางเว็บไซต์คณะhttp://huso.pn.psu.ac.th/ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 61 )
ผู้สมัครวิ่งสามารถสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ที่ คุณวรรณิศา คำคง หรือ คุณเยาวลักษณ์ สุวรรณชมภู หน่วยการเงินและพัสดุ (ชั้น 2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 61 (ในเวลาราชการ)
โปรดนำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมาแสดงในวันงาน ณ จุดลงทะเบียน
หมายเหตุ : ไม่รับสมัครหน้างาน
อัตราค่าสมัคร
บุคคลทั่วไป 50 บาท
นักเรียน / นักศึกษา 20 บาท
รางวัลและของที่ระลึก
บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร
นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพจำนวน 2 ชั่วโมง
ผู้ที่เข้าเส้นชัย 20 คนแรก จะได้รับของที่ระลึก

วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 18.00-21.00 น.
- กิจกรรมคอนเสิร์ต 50 ปีเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศิลปินมาลีฮวนน่า
บัตรราคา 1,500-(VIP) 1,200-, 800-, 500- และ 300 บาท
ห้องประชุมใหญ ่คณะวิทยาการสื่อสารวิทยาเขตปัตตานี
     
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

เวลา 13.00-13.30 น.

เวลา 13.00-13.30 น. - ผู้ร่วมงานลงทะเบียน และพร้อมกัน ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ วิทยาเขตปัตตานี

 

- การแสดงลีดประกอบเพลง “เขตรั้วสีบลู”  
เวลา 13.30-14.00 น - กิจกรรมรับน้องคล้องมาลัยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยและพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส  
เวลา 14.00-14.45 น. - การเสวนา "ม.อ.ปัตตานี" ในความทรงจำโดย... รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ อาจารย์ปัญญ์ ยวนแหล ผู้ดำเนินรายการ... นางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น
 
เวลา 14.45-15.00 น . - กิจกรรมรำลึกความหลัง ณ วิทยาเขตปัตตานี  
เวลา 15.00-16.30 น . - เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้และพิพิธภัณฑ์ ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  
เวลา 16.30-17.00 น . - กิจกรรม Campus Tour by Bike  

เวลา 18.00-21.00 น.

- งาน "ราตรี 50 ปี ศรีตรังสะพรั่งบาน" ณ บริเวณหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 07.00 น. พิธีทางศาสนาพุทธ
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 15 รูป ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 07.45 น.

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี

 
เวลา 09.00 – 10.00 น.

พิธีทางศาสนาอิสลาม
- ละหมาดฮายัตและให้ความรู้ เรื่อง หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารศาลาละหมาด วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 09.00 – 10.30 น.

พิธีทางศาสนาคริสต์
- การอธิษฐานขอพรนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 09.00 น.

 

 

 

 

 


พิธีวางพานพุ่ม
- รองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมกัน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติของวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี วางพานพุ่มในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย
- คณบดีคณะต่าง ๆ วางพานพุ่ม
- ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักต่าง ๆ วางพานพุ่ม
- ตัวแทนศิษย์เก่าวางพานพุ่ม
- ตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่ม
- ตัวแทนนักเรียนวางพานพุ่ม
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับวิทยาเขต คณะ สถาบัน สำนัก
ถ่ายภาพร่วมกัน

วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 10.00 น. - เสร็จพิธี  
  การแต่งกาย ผู้ร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีบลู หรือสีสุภาพ
นักเรียน นักศึกษา สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
การถวายความเคารพ บุรุษ โค้งคำนับ สตรี ถอนสายบัว
 
เวลา 11.00 น. - นำศิษย์เก่าเดินทางไปร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่  
13 มีนาคม 2561  
งานคุณค่าสงขลานครินทร์  
08.00 - 10.00 น พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
กิจกรรมพิเศษอิ่นๆ  

09.30 – 16.00 น

 

 

- กิจกรรม HatYai Campus Tour ชมมหาวิทยาลัยฯ ด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
- กิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
- หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดให้เข้าชม ทุกๆ ชั่วโมง
(13.30 – 15.00 น.) *แขกต่างชาติเยี่ยมชมหอประวัติฯ
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เปิดให้เข้าชม ทุกๆ ชั่วโมง
วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
10.10 - 11.10 น. ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข”  
11.10 – 12.00 น. พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 16.30 น. พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

17.30 – 21.00 น.

 

 

 

- ซุ้มนิทรรศการและถ่ายภาพ
- จำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย / บริจาคสมทบกองทุน
- ซุ้มอาหารจากคณะต่างๆ
- การแสดงดนตรี
- พิธีเปิด >> การเชิญตราสัญลักษณ์ / ธงมหาวิทยาลัย/คณะ
- การแสดงอัตลักษณ์ความหลากหลายภายใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การแสดงมโนรา และการแสดงแฟชั่นโชว์
 
การถ่ายทอดสด "งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ผ่านโทรทัศน์ ช่อง 9 ช่อง 30 HD ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

21.30 – 23.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงที่ 1 > “50 ปี ม.อ.”
·     Opening show โดย เก่ง ธชย
·     Speech จากอธิการบดี
·     MC ส่วนของบริจาค
ช่วงที่ 2 > “สืบทอดปณิธาน”
·     VTR ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการสืบทอดปณิธาน
·     stage show “ปักษ์ใต้บ้านเรา”
·     MC ส่วนของบริจาค
ช่วงที่ 3 > “ด้ามขวาน 4.0”
·     Speech จากรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
·     VTR เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
·     MC ส่วนของบริจาค
ช่วงที่ 4 > “ไพบูลย์ชายแดนใต้”
·     หนังสั้น
·     MC ส่วนของบริจาค /ภาพบรรยากาศ
ช่วงที่ 5 > “มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง”
·     MC แจ้งยอดบริจาค
·     Finale show และเพลงปิดงาน “ชื่อเพลง:จะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์” (วงดนตรี + ชมรมขับร้องประสานเสียง)
* แต่ละช่วงมี Interlude VTR ของแต่ละวิทยาเขต
 
13 มีนาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดแสดงแฟชั่นโชว์ 50 ปี ม.อ. ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
13-23 มีนาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการศิลปกรรมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ม.อ. คณะศิลปกรรมศาสตร/์ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
-31 มีนาคม 2561 (26มกราคม 2560 - 31มีนาคม 2561) คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 - 31มีนาคม 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร/์ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

 

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

เดือนมีนาคม 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3 มีนาคม 2560

สัมภาษณ์พิเศษ
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  ความสำคัญและกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครบรอบ 50 ปี และสะท้อนบทบาทการทำงาน
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ครบรอบ 25 ปี

การส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ

น.ส.พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

7 มี.ค. 2560

กิจกรรม บริจาคโลหิต

หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษาฯ

7-8 มี.ค. 2560

โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านม่วงถ้ำ-สวนรวม
ตำบลสะกอม และ หมู่ที่ 8 บ้านวังเลียบ
ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา
สำนักส่งเสริมฯ

7-11 มี.ค. 2560

งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair

สำนักวิทยบริการ

13 มี.ค. 2560

-ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
-มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่
 หน่วยกู้ภัย จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 หน่วย
-ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
 จำนวน 9 รูป
-รณรงค์ “ชวนเพื่อนปั่น” ภายในวิทยาเขตปัตตานี
โดยทีมปั่นเพื่อน้อง

วิทยาเขต

13 มี.ค. 2560

เสวนาสะท้อนบทบาทการทำงานสถานีวิทยุ
ม.อ.ปัตตานี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี และ
ครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในรายการร่วมแรงร่วมใจ
ชายแดนใต้

น.ส.พัชรา ยิ่งดำนุ่น และ
น.ส.เสาวณีย์ ดาโอะ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

17-18 มี.ค. 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อาชีพ
พื้นฐานระยะสั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาต่อสายอาชีพหรือการประกอบอาชีพ
ในจังหวัดชายแดนใต้  หลักสูตรช่างก่อสร้าง
พื้นฐาน

สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี
สำนักส่งเสริมฯ

17-19 มี.ค. 2560

กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

19 มี.ค. 2560

ปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ. ครั้งที่ 1 “ปั่นเพื่อน้อง”

กองกิจการนักศึกษาฯ /ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ/ศูนย์พัฒนา
กีฬาฯ

18-19 มี.ค. 2560
และ 25-26 มี.ค.
2560

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติน้ำท่วม

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ/ ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20-21 มี.ค. 2560

สัมมนาเทคโนโลยี ในยุค 4.0 ทางการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ

21-31 มี.ค. 2560

1. แฟนพันธุ์แท้ ม.อ.ปัตตานี : กิจกรรม
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ ม.อ.ปัตตานี
2. ฉายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เกี่ยวกับ ม.อ.
ณ American Corner

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ

25 มี.ค. 2560

โครงการรักษ์สุขภาพ คืนใจ หลังภัยน้ำท่วม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ วข.ปน.

22-26 มี.ค. 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาปันน้ำใจฝ่าอุทกภัยด้วยสายใย ม.อ.ปัตตานี ณ บ้านเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

22-26 มี.ค. 2560

โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ผู้ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยภาคใต้

ดร.ไมตรี แก้วทับทิม สำนักส่งเสริมฯ

23-27 มี.ค. 2560

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ครูสอนภาษาไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.  โครงการอบรม
หลักสูตร เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ
การสอน “สอนภาษาไทยอย่างไรให้เด็กสนุก
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามแบบ BBL”  รุ่นที่ 1

ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักส่งเสริมฯ

29-30 มี.ค. 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อาชีพ
พื้นฐานระยะสั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาต่อสายอาชีพหรือการประกอบ
อาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การฝึก
อบรมงานแกะรูปหนังตะลุงชายแดนใต้

ฝ่ายบริการวิชาการชุม
สำนักส่งเสริมฯ

30 มี.ค.-1 เม.ย.
2560

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ครูสอนภาษาไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.  โครงการอบรม
หลักสูตร เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ
การสอน “สอนภาษาไทยอย่างไรให้เด็กสนุก
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามแบบ BBL” รุ่นที่ 2

ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักส่งเสริมฯ

21 มี.ค. 2560
ถึงวันที่ 13 มี.ค.
2561

1. นิทรรศการถาวร : เล่าขานผ่านกาลเวลา... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องจดหมายเหตุ
ม.อ.ปัตตานี
2. นิทรรศการถาวร : เล่าขานผ่านกาลเวลา... สำนักวิทยบริการ ณ ห้องจดหมายเหตุ
ม.อ.ปัตตานี
3. สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องจดหมายเหตุ
ม.อ.ปัตตานี
4. นิทรรศการ รอยพระบาทยาตราปัตตานี ณ ห้องจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ

 

เดือนเมษายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1 เมษายน 2560 โครงการ “มหกรรม ขยับ 9 สู่ปีที่ 50 ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์”
กองกิจการนักศึกษา

 

เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2560 PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยแผลกดทับ และมอบแผ่นเจลป้องกันแผลกดทับ ภายใต้โครงการ นางฟ้าชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รพ.ทุ่งยางแดง และรพ.รามัน จ.ยะลา ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

เดือนมิถุนายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
5 มิถุนายน 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจําปี 2560 ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อน้อมรําลึกถึง
พระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญ 3 ศาสนา

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
20 มิถุนายน 2560 PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยแผลกดทับ และมอบแผ่นเจลป้องกันแผลกดทับ ภายใต้โครงการ นางฟ้าชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร  จาก สภาพัฒนาการเมือง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

 

เดือนกรกฎาคม 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร
5 กรกฎาคม 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ม.อ. ณ วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) จ.ปัตตานี

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
8 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมพัฒนา ห้องสมุดชุมชน
ในโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชน : "ห้องสมุดหัวใจเดียวกัน" ณ บ้านเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
จึงขอเชิญผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดดังกล่าว
โดยบริจาคได้ที่ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
หรือบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ผู้สนใจจะไปร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ขอให้แจ้งชื่อที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.1030-1 หรือe-mail:pr.pattani@g.psu.ac.th
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
15-17 กรกฎาคม 2560 โครงการลอกต้อกระจก เพื่อพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ 15-17 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
17-20 กรกฎาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Korea Fine Srts Association ประเทศเกาหลี จัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเกาหลี
ในนิทรรศการ ไทย - เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ.
2017 THAILAND - South Korea (PSU Pattani - Daejeon) Exchange Exhibition. 50th Anniversary, Prince of Songkla University, Thailand.
ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 กรกฎาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Korea Fine Srts Association ประเทศเกาหลี จัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเกาหลี
ในนิทรรศการ ไทย - เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ.
2017 THAILAND - South Korea (PSU Pattani - Daejeon) Exchange Exhibition. 50th Anniversary, Prince of Songkla University, Thailand.
ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร
24-26 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติเรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นํา
สังคมสู่สันติสุข

อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
25-26 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจำปี พ.ศ.2560 โดยคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ และ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25-27 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง
"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)"
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติ
ที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น
ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
คณะศึกษาศาสตร์

เดือนสิงหาคม 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1-28 สิงหาคม 2560 ม.อ.ปัตตานี บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฯ
และงานประชาสัมพันธ์
5 สิงหาคม 2560 ปลูกป่าถาวร ครั้งที่ 1 บริเวณป่าสงวนวังพา ม.5 ต.คลองหลวง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทุกวิทยาเขต
11 สิงหาคม 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา"ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้สนใจส่งใบสมัครถึงสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียด โทร.1473
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
17-18 สิงหาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ณ ม.อ.ปัตตานี
วิทยาเขตปัตตานี
26 สิงหาคม 2560 เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
“CommSci together forever” วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการสื่อสารสารครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ภายใต้ร่มบารมี 50 ปี สงขลานครินทร์
คณะวิทยาการสื่อสารสาร

ดือนกันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
4-12 กันยายน 2560 ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ 50 ปี สงขลานครินทร์” สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
19 กันยายน 2560 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีร่วมกับ ร.พ.ปัตตานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เนื่องในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และครบรอบ 25 ปีสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
19 กันยายน 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา จัดเสวนาโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่๑๑
ตามหาร"โนราควน:องค์ความรู้สู่หอวัมนธรรมภาคใต้" ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอศิลปวัฒนธรรมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
24 กันยายน 2560 วันมหิดล ทุกวิทยาเขต

 

เดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
9 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม "PSU IS OUR HOME" โดยทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.
และวันรูสะมิแล ประจำปี 2560

วิทยาเขตปัตตานี
9 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรม 50 ปี ม.อ. (ปัตตานี) เพื่อ สังคม
และประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และกิจกรรม "50 ปี สายธารแห่งความทรงจำ"เนื่องในวันรูสมิแล ประจำปี 2560
วิทยาเขตปัตตานี
10 พฤศจิกายน 2560 ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า มอบรางวัล 50 คน ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อสังคมณ สนามหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตปัตตานี
11 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า สานสัมพันธ์ ปั่นเพื่อน้อง 2 โอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. และวันรูสมิแล ประจำปี 2560 ณ บริเวณรอบเมืองปัตตานี
วิทยาเขตปัตตานี

 

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ 50 ปี ม.อ. ได้ ที่ http://www.psu.ac.th/sites/files/n8112_logo thai 3 cre.ai

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
pr.pattani@g.psu.ac.th