กำหนดการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ม.อ.ปัตตานี
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

******************************

กำหนดการพิธีเปิด


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

เวลา
เจ้าของกิจกรรม : กองบริการการศึกษา ร่วมกับสำนักวิทยบริการ
สถานที่
08.00 -08.30 น.
08.30 -08.40 น.
08.40- 08.50 น.
08.50 -09.00 น.
09.00- 09.30 น.
09.30 -09.40 น.
09.40-09.50 น.
เปิดเพลง
พิธีกรกล่าวต้อนรับ
กิจกรรมก่อนเริ่มพิธีเปิด
การแสดงชุดพิธีเปิด ชุดที่ 1 "มโนราห์ตัวอ่อน"
พิธีเปิด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
การแสดงชุดพิธีเปิด ชุดที่ 2
การแสดงชุดพิธีเปิด ชุดที่ 3

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08.30-16.00 น.

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
2. เกมส์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเกมส์ปัญหาเชาว์ต่าง ๆ
3. แข่งขันเกมส์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์
4. ระบายสีสำหรับเด็ก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาเคมี

การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเคมีในชีวิตประจำวัน และโรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายที่ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม และการทดลองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ ฟองสบู่ยักษ์ Giant bubble และการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งในทันที การทดสอบ pH ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
กิจกรรมบันเทิง ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันเกมส์ต่างๆ ตอบคำถามชิงรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง
การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง เคมีในชีวิตประจำวัน และเคมีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาฟิสิกส์

-สาธิตอุปกรณ์ และการทดลองฟิสิกส์ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า
-สาธิตชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งประดิษฐ์ Microcontroller
-เกมส์ และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
-ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
-สาธิตอุปกรณ์ และการทดลองฟิสิกส์ของคลื่นกล
-สาธิตการใช้พลังงานทดแทนจากแสงแดด
-สาธิตและทดลองการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน
-เกมส์และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาชีววิทยา

1.กิจกรรมนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและสัตว์
ที่หลากหลายในระบบนิเวศของชุมชนบางปลาหมอ
2. กิจกรรมเกม ตอบคำถาม และระบายสี หัวข้อ “ระบบนิเวศชุมชนบางปลาหมอ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1. มุมโปสการ์ด “แบ่งปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ”
2. มุมวิทย์ พาเพลิน เกมส์สนุก ๆ  ได้แก่
- กิจกรรม วิทย์ วี๊ดดดดด วิทยาศาสตร์
- กิจกรรม สอยดาว 
- กิจกรรม บ้านโฮโลแกรม
- กิจกรรม วาดวิทย์ สะกิดดาว
- กิจกรรม หมวกแม่เหล็กจุ๊ฟฝา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล 

กิจกรรมที่จัด  ประกอบด้วยการให้ความรู้ การสาธิต และให้เด็กมีส่วนร่วมทดลองทำจริง
ในกิจกรรมดังนี้
1  กิจกรรม : สาธิต/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2  กิจกรรม : แข่งขัน/ประลองปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านโภชนาการ
3  กิจกรรม : ตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ
4  กิจกรรม : เกมส์และการละเล่นต่างๆ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม

“เปิดโลกแห่งความสุข สนุกกับจินตนาการ สืบสานวัฒนธรรม”
1) จัดบอร์ดนิทรรศการด้านการประมงที่น่ารู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจที่สำคัญ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
2) กิจกรรมตอบคำถาม
3) จัดแสดงตู้ปลา แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
4) วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสัตว์น้ำ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง
5) กิจกรรมจับคู่ชื่อปลากับภาพปลา
6) แข่งประกอบจิ๊กซอสัตว์น้ำ
7) แจกไอศกรีม ขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียน
8) ชมชุดการแสดงกิจกรรมบนเวที

หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

 

ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม แผนกวิชาเกษตร

1.จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การผลิตพืชผักและไม้ดอก การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  การเพาะเนื้อเยื่อ การฟักไข่
2.จัดเวทีถาม/ตอบปัญหาด้านการเกษตร
3.จัดเกมส์และการละเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตรและทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รู้จักชนิดสัตว์ต่างๆห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 20 และ 33)

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

กิจกรรมวิชาการ บอร์ดทางวิชาการ สาธิตและให้ทดลองปฏิบัติ และกิจกรรมสันทนาการ

 

หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมมี 6  รูปแบบ คือ
1. กิจกรรมนำชมห้องจัดแสดงถาวรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กิจกรรมนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี
3. กิจกรรมทาสี แต่งเติม ระบายสี  หัวข้อ “ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ”
4. กิจกรรมต่อภาพจิ๊กซอว์ เรื่องราว ระบบนิเวศสิ่งมีชีวิต
5. กิจกรรมจับคู่ภาพ จับความสัมพันธ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
6. กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม รักษ์ธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เพื่อโลกที่น่าอยู่

 


1.ห้องจัดแสดงตัวอย่างและนิทรรศการ
อาคาร 51B ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร 51B ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. บริเวณทางเดินหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ฯ อาคาร 51B ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

08.30 -09.00 น.


09.00-09.30 น.

 

09.30-15.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.00 น.

แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน
และเยาวชน พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
- กล่าวต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน
โดย..ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
- กล่าวรายงานโครงการ
โดย..หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา
- พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
โดย...นายอำเภอเทพา
- มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่ส่วนราชการ
โดย...ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
- กิจกรรมและนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจากโรงเรียนหน่วยงาน และชุมชน
- นิทรรศการการรักษาสิ่งแดล้อม ส่งเสริมการปลูกผักบริโภค
ในครัวเรือน กิจกรรม“บ้านนี้มีรักษ์ปลูกผักกินเอง” กิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
- สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- กิจกรรมนาวาพาโชค
- กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชน
- พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

08.30-12.00 น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์”ในหัวข้อ
“Love you Love earth”
1. เพลงประกวดเป็นเพลงลูกทุ่ง จำนวน 2 เพลง
2. ชุดที่สวมใส่ในการแสดง ต้องมาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบ
3. เกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เนื้อร้อง ทำนอง ตามหลักการร้องเพลงลูกทุ่ง
3.2 การเต้น การแสดง สวยงาม สอดคล้องกับบทเพลง
3.3 ชุดจะต้องทำมาจากวัสดุเหลือใช้ สวยงาม
4. ไม่จำกัดจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
คุณสมบัติ : นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 – 6 คน (นักร้องพร้อมแดนซ์เซอร์)
  หัวข้อ : “Love you Love earth”
​เงินรางวัล (ทุนการศึกษา) พร้อมเกียรติบัตร :
​ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  ​5,000 ​บาท   ​
​รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  ​3,000 ​บาท​​
​รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล  ​2,000 ​บาท​
รางวัลชมเชย ​จำนวน 2 รางวัล
รับสมัคร  : ​ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2562
สนใจติดต่อได้ที่ งานกิจการและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร  0-7333-7707 ต่อ 1718 /0-7333-7707 ,
083-5121518

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

08.00 - 12.00

 

 

 

 

 


1.ซุ้มกิจกรรม สันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2 .กิจกรรมภาคเวที  /การแสดงความสามารถพิเศษ
3 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
4.กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย
5.ซุ้มพลังอ่านเปลี่ยนชีวิต
6.ตลาดนัดดุอาร์
7.กิจกรรมการระบายสีรูภาพและปูนพาสเตอร์
8  กิจกรรมภาษาอังกฤษพาเพลิน
9. การตอบปัญหาวิชาการอิสลามศึกษาและความรู้ทั่วไป
10.กิจกรรมจิกซอว์ใต้ภาพ
11.กิจกรรม คิด คิด KID
12.กิจกรรมกระดาษมีชีวิต

ลานศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

07.30-14.00 น.

 

 

 

ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชาภาษาเกาหลี

กิจกรรม "เกาหลี พาซ่าส์ เฮเฮาวันเด็ก"
-กิจกรรม "ปั้นแป้งโดว์เกาหลี"
-กิจกรรม "เพลิดเพลินการทำขนมต๊อก"
-กิจกรรม "ต่อจิ๊กซอว์ลับสมอง"


ณ อาคารเรียนรวมตึก19 (หน้าห้อง19107-19110)

 

 

แผนกวิชาภาษามลายู

ภาษา พา รักษ์ โลก
- กิจกรรม "ภาษาพารักษ์โลก"
-กิจกรรม "ภาษามลายู อยู่คู่เรา "


ตึก 19

 

  4.ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ทันโลก
-กิจกรรมทดสอบความรู้ทางภูมิศาสตร์
-การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ซีวภูมิศาสตร์
-ทดสอบความรู้ชิงรางวัล
ตึก 19
  ส่วนกลาง
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เด็กไทย หัวใจสีเขียว
-แข่งขันต่อจิ๊กซอว์ ภาพธรรมชาติ
-เรียนรู้การทำขอใช้จากขยะรีไซเคิล
-ศิลปะจากธรรมชาติรอบตัว

ตึก 19

 

คณะรัฐศาสตร์

08.00–08.15 น
08.15–15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562
โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือผู้แทน
-การแสดงในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์
1.
ไฮไลท์ของงาน
1.1 ซุ้มรถ Big Bike
1.2 ซุ้มรถคลาสสิค/รถโบราณ
1.3 การโชว์สัตว์เลี้ยงน่ารัก “นกสวยงาม”
2.กิจกรรมภาคสนาม
2.1.ซุ้มการปกครอง
-เกมส์บันไดลิง
-เกมส์จิกซอร์ภาพ
-การละเล่นต่างๆ
2.ซุ้มการปกครองท้องถิ่น                       
-การวาดภาพระบายสี                       
-การะบายสีปูนพลาสเตอร์                      
-กิจกรรมตอบคำถาม
-การแจกไอศกรีม
-การละเล่นต่างๆ
3.ซุ้มนโยบายสาธารณะ
-ใบ้คำ
-ระบายสี
-ตอบคำถาม
-เกมส์ต่างๆ เช่น ปาลูกดอก เหยียบลูกโป่ง                    
-การเก็บขวดพลาสติคมาแลกของขวัญ/ขยะมาแลกของขวัญ เพื่อลดปริมาณขยะภายในงาน
4.ซุ้ม “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
3.เวทีกลาง
 -ชุดการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
-ดิเกร์ฮูลู  
-ปัณจสีละ                                                           -การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประถมศึกษา “หนูจะเป็นส่วนหนึ่งในร่วมรักษ์โลก”
การแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
-การตอบปัญหา ตอบคำถามชิงรางวัล                   
-การแสดงจากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามพระราชปณิธานของพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” “Our  Soul  is  for  the  Benefit  Of  Mankind” และการทำดีเพื่อพ่อหลวง สืบสานพระราชปณิธาน

ณ ลานสนามหน้าอาคาร 19 (ลานแสงจันทร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการสื่อสาร

08.30-12.00 น.

 

 

 

กิจกรรมเวทีกลาง(ธีม รักษ์โลก)
- การแสดงของเด็ก(แจ้งความประสงค์ข้างเวที)
- จัดเกมแข่งขัน ตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
-กิจกรรมสาขาวิชานิเทศฯ ชั้นปี 1 ธีม รักษ์ท้องฟ้า
-กิจกรรมสาขาวิชาICTM  ชั้นปี 1 ธีม รักษ์มหาสมุทร
-กิจกรรมสาขาวิชานวัตกรรมฯ  ชั้นปี 1 ธีมรักษ์ป่า

อาคาร 66 คณะวิทยาการสื่อสาร เวทีกลาง
(โถงชั้น1)
(โถงชั้น1)
(โถงชั้น1)
(โถงชั้น1)
(โถงชั้น1)

คณะพยาบาลศาสตร์

08.00-12.30 น.

 

 

1. กิจกรรมวาดรูประบายสี (ฐานที่ 1 กิจกรรมวาดรูประบายสี)
2. กิจกรรมแยกขยะ (ฐานที่ 2 กิจกรรมแยกขยะ)
3. กิจกรรมล้างมืออย่างถูกวิธี (ฐานที่ 3 กิจกรรมล้างมืออย่างถูกวิธี)
4. โยคะเด็ก (ฐานที่ 4 กิจกรรมโยคะเด็ก)
5. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น (ฐานที่ 5 กิจกรรมการดูแลสุขภาพเบื้องต้น)
 
สำนักวิทยบริการ

09.00-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกระดานหรรษากับปลาดุ๊กดิ๊ก

การประกวดวาดภำพ หัวข้อ "รักเธอรักโลก"

กิจกรรมแต้มสีหนุก ๆ หนมไทยแสนอร่อย
กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ Techno Power of Colorful
การแสดงบนเวที/เกมกิจกรรมเปิดโลกเด็ก ๆ
กิจกรรม Free IT Zone
ฉายภาพยนต์การ์ตูน

นิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัลและหนังสือสำหรับเด็กลักษณะพิเศษ เว็บไซต์สำหรับเด็กที่น่าสนใจ

 


บริเวณสนามหน้าอาคารฝ่ายเทคโนโลยีทำงการศึกษา
(อาคาร 16)
บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชม อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคาร17)
อาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา(อาคาร 16)
หน้าอาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา(อาคาร 16)
บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3
อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์
08.30 น.
09.00 น.
09.15 น.
09.30 น.
09.45 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.15 น.
12.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
14.15 น.
14.30 น.
เตรียมกิจกรรม/เริ่มกิจกรรมบนเวที
พิธีเปิด โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
การแสดงพิธีเปิดจากโรงเรียนอนุบาลสาธิต
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้
การแสดงจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
กิจกรรมเยาวชนร่วมกับผู้ปกครอง
การแสดงจากสโมสรนักศึกษา
เกมฝึกสมองแลกของรางวัล
พัก/การแสดงความสามารถ
เกมฝึกสมองแลกของรางวัล
กิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที
กิจกรรมเกมชิงรางวัล
จิตสาธารณะสร้างสรรค์วันเด็ก/เสร็จกิจกรรม
เสร็จสิ้นกิจกรรม/จัดเก็บอุปกรณ์/เคลียร์สถานที่
บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 

09.00 น.

 

 

 

 

1.กิจกรรมเวทีกลางและเกมส์มหาสนุก
2.ซุ้มจิตรกรน้อย
-ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
-ประกวดภาพระบายสี
-บ้านผีสิง
-การละเล่นพื้นบ้าน
3.ซุ้มแก้กระหาย
-ไอศกรีม
-ขนมขบเคี้ยว
- เฟรนซ์ฟราย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา