ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2561