รายนามผู้บริจาคร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศอินโดนีเซีย

ลำดับที่
ชื่อ/สกุล
จำนวนเงิน
1
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
1,000 บาท
2
คุณรินธรรม ธารมุกตา
2,000 บาท
3
คุณฟุรฆอน เวาะแห
50 บาท
4
คุณศรัณยา บุนนาค
1,000 บาท
5
คุณปัทมาพร เมฆมณี
500 บาท
6
คุณภัทรจิต ศิริโชติ
1,000 บาท
7
คุณณัฐพงศ์ แสงสิรคุปต์
500 บาท
8
คุณกอบชื่น ช.สรพงษ์
1,000 บาท
9
คุณรัญชิดา สังขดวง
200 บาท
10
ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจ
500 บาท
11
คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ
200 บาท
12
คุณนูรอัยนี หะยีอาแว
1,000 บาท
13
คุณปฐมา อาแว
200 บาท
14
คุณไพศาล แว
200 บาท
15
คุณธนินี ชื่นสมจิตต์
1,000 บาท
16
MR.RYANDI
300 บาท
17
ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธุ์
500 บาท
18
ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
1,000 บาท
19
คุณวีระพงค์ อาภารัตนคุณ
500 บาท
20
ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
1,000 บาท
21
คุณสุภาวดี ศิยะพงษ์
1,000 บาท
22
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
888 บาท
23
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
500 บาท
24
รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
1,000 บาท
25
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
1,000 บาท
26
ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
1,000 บาท
27
ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
500 บาท
28
อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
500 บาท
29
คุณซีตีบีเดาะ บากา
500 บาท
30
รศ.อาหวัง ล่านุ้ย
500 บาท
31
ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
500 บาท
32
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
1,000 บาท
33
ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
1,000 บาท
34
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
1,000 บาท
35
คุณศิริลักข์ สิงหากัน
500 บาท
36
คุณนวมน จันทร์กลิ่น
500 บาท
37
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
1,000 บาท
38
คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ
100 บาท
39
คุณพิมลรัตน์ พูลสมบัติ
500 บาท
40
คุณรัชญา ศรีวีระชัย
2,000 บาท
41
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
1,000 บาท
42
ดร.สมชาย รัตนคช
500 บาท
43
อาจารย์เล็ก  แซ่จิว
1,000 บาท
44
คุณปารีด๊ะ หมันหลิน
500 บาท
45
คุณสมพงษ์ เจริญสุข
1,000 บาท
     
     
     
  รวมเป็นเงิน

33,138 บาท

อ่านรายละเอียดของข่าวการรับบริจาคได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/Indonesia.pdf