50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์
" 2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ม.อ.วิชาการ ณ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561

วัน/เวลา /หน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

 

ฝ่ายพิธีการ

6 ก.ย. 61

กำหนดการเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
วันพฤหัสบดีท ี่6 กันยายน 2561
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

***********

08.30 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณงาน
09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
09.10 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
09.50 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร19)
10.00-12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “50 ปี กับการผลิตบัณฑิตเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

 

 

 

หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

อาคารเรียนรวม (อาคาร19)

หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                 ดูรายละเอียด

6-7 ก.ย. 61
 08.30-16.00 

-นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์
 และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-จัดซุ้มความรู้และนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอาทิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด  
ออกร้านจำหน่ายสินค้า และบริษัทจำลอง ม.อ.ปัตตานี

อาคารเรียนรวม 19
 

6 ก.ย. 61
13.00-16.00

-เปิดโลกบริหารธุรกิจ
-บรรยายพิเศษ และถ่ายทอดประสบการณ์

ห้อง 19107

6 ก.ย. 61
08.30-12.00

ทำนองเสนาะบ่มเพาะวรรณศิลป์
 -ฝึกอ่านทำนองเสนาะ

ห้อง มะเดื่อ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 ก.ย. 61
08.30-12.00

-ประชุมสัมมนาวิชาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

ห้อง 19107

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 61

กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

อาคารพรีคลินิก

6 ก.ย. 61

กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

อาคารพรีคลินิก

6 ก.ย. 61

การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ

สนามหน้าอาคาร25

6 ก.ย. 61

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

อาคารพรีคลินิก

6 ก.ย. 61
เปิดโลก IOT (Internet of Thing) กิจกรรมประกอบด้วย
Smat Plus, การเปิดปิดไฟผ่าน WIFI, การเปิดปิดไฟผ่าน App, การเปิดปิดไฟด้วยเสียง, ระบบการเฝ้าระวังไฟ, การควบคุมอุณหภูมิและความชื่น, การตรวจจับผู้บุกรุก , หุ่นยนต์เดินตามเส้น, หุ่นยนต์ทำลายสิ่งขีดขวาง
อาคารพรีคลินิก

6 ก.ย. 61

การแข่งขัน Electronic Fighter ครั้งที่ 1

อาคารพรีคลินิก

6 - 7 ก.ย. 61
- คาราวานวิทยาศาสตร์ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อาคารพรีคลินิก

6 - 7 ก.ย. 61

เปิดให้เข้าชมโดมดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง

อาคารพรีคลินิก

6 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

กิจกรรมบนเวทีกลาง
-กิจกรรม 100 วินาที
-กิจกรรม IQ 180

สถานที่ ณ ลานอาคารพรีคลินิก

คณะศึกษาศาสตร์                                                                                 ดูรายละเอียด
6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการแสดงประสบการณ์ในชั้นเรียน ของนักศึกษาปีที่ 4 นักศึกษา

บริเวณทางเดินอาคาร 19
6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21นิทรรศการ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น AR, VR

ห้อง 19205
6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

บริเวณหน้าห้อง 19110/19111

6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมัน

บริเวณข้างห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการห้องเรียนศตวรรษที่ 21

บริเวณหน้าห้อง 19110/19111

6 - 7 ก.ย. 61

เปิดชั้นเรียนปฏิรูปวิชาคณิตศาสตร์ (ช่วงเช้า วันที่ 6 กันยายน 2561)

บริเวณหน้าห้อง 19110

6 - 7 ก.ย. 61

1. การจัดการเรียนรู้และการประเมินในศตวรรษที่ 21 :PLC, Active Learning /Open Apprcach

ห้อง 19209

6 - 7 ก.ย. 61

คลินิกวิจัย
การวัดและประเมินผลในยุคไทยแลนด์ 4.0

ห้องชั้น 2 อาคาร 19208

6 - 7 ก.ย. 61

การสาธิตการใช้งาน Application เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น Google Education

ห้อง 19206

6 - 7 ก.ย. 61

เปิดบ้านจิตวิทยา
-มหกรรมนิทานนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้
-สุขภาพจิตประเมินได้

ห้อง 19201 และ 19203

ห้อง 19202 และ 19204

การเสริมสร้างสุขภาพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ห้อง 19207

กิจกรรม Lear for Fun

ห้อง 19110 และ 19111

วิทยาลัยอิสลามศึกษา                                                                                                       ดูรายละเอียด

6 - 7 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
(การประกวดขับร้องอนาชีด)(Anasyid Contest 2018)

ห้องอัล-อิมาม
อัล- นาวาวีย์ ชั้น 4
อาคารวิทยอิสลามศึกษานานาชาติ

6 ก.ย. 61

โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3
(Islamic Economics and Finance Quiz –IEFQ 2018)

ห้อง Press Conference ชั้น 3
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ

6 ก.ย. 61

โครงการประกวดสุนทรพจน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
(Islamic Speech Contest)

อาคารศูนย์ภาษาและทดสอบภาษา อาหรับ ชั้น 4

 

7 ก.ย. 61

โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3
(Halal Business Plan Contest –HBPC 2018)

ห้อง Press Conference ชั้น 3
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ

7 ก.ย. 61

โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(3rd National Contest on Teaching Islamic Studies Innovation – NaCoTISI 2018)

อาคารศูนย์ภาษาและทดสอบภาษา อาหรับ
ชั้น 4

6 - 7 ก.ย. 61

โครงการนิทรรศการเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม (Exhibition of Economics and Management in Islam)

ลานห้องโถง ชั้น 3  อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                                                ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                                                             ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 61
09.00 – 12.00

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
-ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
-ประกวดนักออกแบบศิลปะและสร้างสรรค์ รุ่นเยาว์ ประจำปี 2561
-ประกวดออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกาย จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ “Trans form Trash”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

7 ก.ย. 61
09.00 – 12.00

การประกวดร้องเพลง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์                                                                                          ดูรายละเอียด

6 - 7 ก.ย. 61

กิจกรรมนักศึกษา กลุ่มองค์กรอิสระ
ผลงาน /กิจกรรม/ แข่งขันทักษะ

ห้องโถง อาคาร  58

6 - 7 ก.ย. 61

การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานเด่นของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต / งานสหกิจศึกษา

ห้องโถง อาคาร  58

6 - 7 ก.ย. 61

การจัดนิทรรศการทางรัฐศาสตร์ สันติวิธีและสิทธิมนุษยชน กิจกรรมวิชาการทางรัฐศาสตร์ โดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ห้องโถง อาคาร  58

6 - 7 ก.ย. 61

การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/ ผลงานเด่นของงาน
สหกิจศึกษา

ห้องโถง อาคาร  58

6 - 7 ก.ย. 61

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา

ห้องโถง อาคาร  58

คณะวิทยาการสื่อสาร                                                                                ดูรายละเอียด

6 – 7 ก.ย. 61
08.30 -15.00

กิจกรรมเวทีกลาง
-การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 -15.00

นิทรรศการหลักสูตร

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 – 7 ก.ย. 61
08.30 -15.00

กิจกรรม “ซุ้มสร้างภาพ”

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 -7 ก.ย. 61
08.30 -15.00

คลินิกคอมพิวเตอร์ "Say Hi Style ICT"

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 ก.ย. 61
08.30 - 15.00

การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์

ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 ก.ย. 61
08.30 - 15.00

การประกวด/แข่งขันนักจัดรายการวิทยุ

ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 ก.ย. 61
08.30 - 12.00

การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องปฏิบัติการวาดภาพชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 ก.ย. 61
08.30 - 11.00

การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

6 ก.ย. 61
08.30 - 12.30

การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

7 ก.ย. 61
08.30 - 12.00

การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

ห้องปฏิบัติการวาดภาพชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

7 ก.ย. 61
08.30 - 12.30

การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

ห้องมัลติมีเดีย 1 คณะวิทยาการสื่อสาร

7 ก.ย. 61
08.30 - 12.00

การประกวด/แข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน

ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

7 ก.ย. 61
08.30 - 15.00

การประกวด/แข่งขัน CommSci PSU eSport 2018

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง                                                                ดูรายละเอียด

6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมฯ ในการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบปี 2561
-นิทรรศการองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่การพัฒนาวิถีชุมชนคนชายแดนใต้อย่างยั่งยืน
-นิทรรศการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้

อาคาร 19

6 - 7 ก.ย. 61

นิทรรศการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนใต้

ห้อง 19103

6 - 7 ก.ย. 61

วิถีชุมชนคนชายแดนใต้
-นิทรรศการ สาธิตหัตถกรรมและวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากชุมชนเครือข่าย

ห้อง 19101

6 - 7 ก.ย. 61

ด้านโภชนาการ และผลิตภัณฑ์
-สาธิต เรื่อง ข้าวลูกปลา: ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบ้านป่าชิง
อ.จะนะ จ.สงขลา
-สาธิต การแปรรูปข้าวลูกปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เมี่ยงข้าวลูกปลา คุ้กกี้ผิวข้าว ขนมทองพับข้าวลูกปลา ข้าวกล้องงอกจากข้าวลูกปลา
-สาธิต การทำข้าวห่อสาหร่ายจากข้าวลูกปลา (ให้ทดลองทำและชิมฟรี)
- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ห้อง 19102

6 - 7 ก.ย. 61

การประกวด และตัดสินพืช : ส้มโอบูโก กล้วยน้ำหว้า ปาล์มน้ำมัน
-จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ห้อง 19104

สถาบันฮาลาล                                                                                        ดูรายละเอียด

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล (กิจกรรมสอยดาว)

บริเวณหน้าห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

เกมส์บันไดงู ฮาลาล-ฮารอม

บริเวณหน้าห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

กิจกรรมแนะนำการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล

บริเวณหน้าห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

จัดนิทรรศการในหัวข้อ “ฮาลาลรอบตัว”

บริเวณหน้าห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

การ์ตูนและละครความรู้ฮาลาล
-ฉายละครเกี่ยวกับความรู้ฮาลาล และการ์ตูนการเลือกซื้ออาหารฮาลาล

บริเวณหน้าห้อง 19107

6 - 7 ก.ย. 61
08.30 – 16.30

จิกซอร์มหาสนุก ตัวต่อเครื่องหมายฮาลาล

บริเวณหน้าห้อง 19107

สำนักวิทยบริการ                                                                                      ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 61

ค้นหานักเล่านิทานคนเก่งกับสำนักวิทยบริการ

บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการ

6 - 7 ก.ย. 61

Book Clinic

บริเวณหน้าอาคาร
สำนักวิทยบริการ
อาคาร 22

6 - 7 ก.ย. 61

โครงการ (STEM and Energy Park)

ลานสนามบริเวณฝั่งทิศตะวันตกของอาคารสำนักวิทยบริการ
และพื้นที่หลังอาคาร 16 ใต้ต้นไม้และแปลงเกษตร

6 - 7 ก.ย. 61

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือคลาวด์และการพัฒนาสิ่งพิมพ์ฯ

e-Learning Agency
ชั้น 2 อาคาร 16
ฝ่ายเทคโนฯ

6 - 7 ก.ย. 61

การจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงาน

 

ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 3 อาคาร 22

6 - 7 ก.ย. 61

การประกวดหนังสือทำมือ หัวข้อ “อ่านสร้างสุข

ชั้น 1 อาคาร 22

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา                                                                          ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 61
ลงทะเบียน 8.30 น.
เสวนาเวลา09.00-12.00 น.

เสวนา เรื่อง ผ้าท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

6 ก.ย. 61
WORKSHOP
เวลา12.00-16.00 น.

การแกะแม่พิมพ์ไม้ สำหรับพิมพ์ผ้าบาติก

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

7 ก.ย. 61
WORKSHOP
เวลา09.00-12.00 น.

การแกะแม่พิมพ์ไม้ สำหรับพิมพ์ผ้าบาติก

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

7ก.ย. 61
WORKSHOP เวลา13.00-14.00 น.

การใช้แม่พิมพ์ไม้กับการพิมพ์ผ้าบาติก

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดข่าวได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/OpenHouse/2018news.docx