ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

   “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

29-30 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดการเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                                                                                                                                     ***********

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

          เวลา 08.30 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณงาน
          เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
          เวลา 09.20 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน
          เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562
          เวลา 09.50 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19)
          เวลา 10.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง “ม.อ. กับนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้
                                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
                                   3. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   4. ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                   ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 (ณ อาคารอเนกประสงค์ ภาคพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)
         10.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง “แรงบันดาลใจ” โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (นายสมพร ใช้บางยาง) และ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ดังนี้ (คลิก)
                                   1. นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง (แนน)
                                   2. นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีม)
                                   3. นางสาววิภาวี ศรีทอง (มดอ๋อย)
                                  

 วัน/เวลา

คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่

 29 ส.ค.62 (ช่วงบ่าย)

ชั้นเรียนปฏิรูปวิชาคณิตศาสตร์ : เปิดชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

19110   

29 ส.ค.62 (ช่วงเช้า)

บรรยายการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าบรรจุครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19110   

29 ส.ค.62 (ทั้งวัน)

กิจกรรม เกม 24

19111

29-30 ส.ค. 62

การแข่งขัน Crossword Game

19201-19203

29-30 ส.ค. 62

การแข่งขัน Slowest Falling Object Competition

19210

29-30 ส.ค. 62

การจัดอบรมครู หัวข้อ Stem+

19211

29-30 ส.ค. 62

การแข่งขัน Davinci Code

19212

29-30 ส.ค. 62

ปฏิบัติการทางศิลปะสร้างสรรค์ 

ข้างห้อง 19107

29-30 ส.ค. 62

นิทรรศการแสดงประสบการณ์ในชั้นเรียน ของนักศึกษาปีที่ 4

ทางเดินอาคาร 19

29-30 ส.ค. 62

Start up ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

58101

29-30 ส.ค. 62

เปิดบ้านจิตวิทยา: สุขภาพจิตประเมินได้

19202-204 

29-30 ส.ค. 62

กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ

19205

29-30 ส.ค. 62

การเสริมสร้างสุขภาพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

19209

29-30 ส.ค. 62

คลินิกวิจัย: การวัดและประเมินผลในยุคไทยแลนด์ 4.0

19207

29-30 ส.ค. 62

การจัดการเรียนรู้และการประเมินในศตวรรษที่ 21

19208 

     
 วัน/เวลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่

29-30 ส.ค.62
08.30-16.00 

-นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์ และนักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะ
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
-ออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-ออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
-เปิดโลกภูมิศาสตร์

หน้าห้อง 19107
อาคารเรียนรวม 19

29 ส.ค.62
08.30-12.00

-ประชุมสัมมนาวิชาการ “ทิศทางการทำงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทพื้นที่ภาคใต้”

ห้อง  19107

29 ส.ค. 62
13.30-16.30

-เปิดโลกบริหารธุรกิจ
-บรรยายพิเศษ และถ่ายทอดประสบการณ์

 ห้อง 19107

30 ส.ค. 62
08.30-12.00

-เปิดโลกพัฒนาสังคม
-เสนวนา “การพัฒนาพหุสังคมให้ยั่งยืนด้วยทุนทางสังคมและเครือข่ายฯ”

ห้อง 19107

29 ส.ค.62
08.30-16.00

ทำนองเสนาะบ่มเพาะวรรณศิลป์
-ฝึกอ่านทำนองเสนาะ

ห้องมะเดื่อ

   
 วัน/เวลา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่
29 ส.ค.62 1. กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 ส.ค.62 2. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 ส.ค.62 3. การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 ส.ค.62

4. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค. 62

5. การแข่งขัน Electronic Fighter ครั้งที่ 2

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค. 62 6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 -30 ส.ค.62
9.00 – 11.55 น. และเวลา
13.00 – 14.55 น.

ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดให้เข้าชมโดมดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง จัดให้เข้าชม 15 รอบ รอบละ 15 นาที
หมายเหตุ ถ้าจำนวนผู้เข้าชมน้อยและไม่มีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์เรียนรู้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรอบเข้าชมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาเคมี ประกอบด้วย
1. การสาธิตสมบัติการลดลงของจุดเยือกแข็งโดยการทำไอศครีม (น้ำแข็งบอก) และการหาความหวาน
โดยใช้หลักการหักเหแสง สาธิตการทำน้ำแข็งบอก โดยอธิบายหลักการลดลงของจุดเยือกแข็งของน้ำแข็งกับเกลือ และการอธิบายหลักการหาความหวานโดยใช้หลักการหักเหแสงและ Refractometer
2. การสาธิตการทำสบู่ อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรและการเตรียมสบ
ู่จากสารสกัดสมุนไพร สาธิตและทำกิจกรรมการเตรียมสบู่จากสารสกัดสมุนไพร
3. การสาธิตการเป่าแก้ว สาธิตการเป่าแก้วเพื่อซ่อมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และจำหน่ายของที่ระลึก
4. การสาธิตการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบตะกอนเร่ง สาธิตการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบตะกอนเร่ง
5. งานวิจัยสุดคูล – การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสีย สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียด้วยเทค โนโลยีใหม่ Microbial Electrolysis Cells
6. งานวิจัยสุดคูล – ชุดทดสอบเหล็กในน้ำบาดาลแบบพกพา สาธิตชุดทดสอบเหล็กในนำบาดาลที่ได้พัฒนาจากงานวิจัยและสิทธิบัตร
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาชีววิทยา ประกอบด้วย
1. การหมักแหนมเห็ดและปลาส้ม สาธิตการผลิตแหนมเห็ดและปลา ส้ม/แสดงจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ การหมักแหนมและปลาส้ม/การ แปรรูปแหนมและปลาส้มเป็น อาหารชนิดต่าง ๆ
2. ชาหมัก Kombucha เครื่องดื่มเทรนด์ใหม่
3. สถานการณ์เขื่อนจากอดีตสู่ ปัจจุบัน
4. อินดิเคเตอร์ จากพืช การให้ความรู้ และมีกิจกรรมทดลอง
5. การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน บริการตรวจหมู่เลือด/ตอบคำถามชิงรางวัล/แสดงจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค/
จัดบอร์ดและแจกแผ่นพับให้ความรู้
6. Fact and Fun ของระบบนิเวศเขตร้อนชื้น แสดงแผ่นภาพและวีดีทัศน์ให้ความรู้ และกิจกรรมเกมสำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
7. แพลงก์ตอน ผู้ผลิตเบื้องต้นในระบบนิเวศแหล่งน้ำ โชว์ตัวอย่างจริงผ่านกล้องจุลทรรศน์ (สไลด์ถาวร) กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
8. มหัศจรรย์ร่างกายสัตว์ โชว์ตัวอย่างจริงและผ่านกล้องสเตอรีโอ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย
1. การสาธิตอุปกรณ์และการทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ ทำการสาธิตและทดลองทางกลศาสตร์ฟิสิกส์
2. เกมส์ และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ร่วมตอบคำถาม ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และรับของรางวัลเป็นที่ระลึก
3. การสาธิตอุปกรณ์และการทดลองทางแสงและแม่เหล็กไฟฟ้า ทำการสาธิตและทดลองทางทางแสงและแม่เหล็กไฟฟ้า
4. แหงนมองตะวัน ใช้กล้องดาวเพื่อดูดวงอาทิตย์ หรือวัตถุในระยะไกล
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย
กิจกรรมน้ำคือชีวิต น้ำต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. บรรยาย เรื่อง น้ำคือชีวิต น้ำต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการบำบัดน้ำ
3. ปฏิบัติการ “น้ำคือชีวิต น้ำต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุดที่1” ตรวจคุณภาพน้ำ วัดค่า DO อุณหภูมิ
ความเป็นกรด ด่าง transparency ความลึก
4. ปฏิบัติการ “น้ำคือชีวิต น้ำต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุดที่2” ตรวจวัดค่าแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์หน้าดิน
กิจกรรมธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1. บรรยาย เรื่อง หินและแร่
2. บรรยาย เรื่อง ระบบสุริยะ และดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3. ปฏิบัติการเรื่อง “รู้จักหินและแร่” โดยการเรียนรู้ และสัมผัสหินและแร่ของจริงจากพิพิธภัณฑ์หินและแร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของหินและแร่
4. ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้กล้องโทรทรรศน์สำหรับการดูดาวเบื้องต้น”

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ พยาบาล เช่น หุ่น CPR ชายและหญิง เต้านมเทียมตรวจมะเร็ง เจลยาง ยางบีบมือ สะตอขัดตัว
2. แฟชั่นจากขยะทะเล: ทะเลจร จัดแสดงการทำรองเท้าทะเลจร ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะรองเท้า
3. เก้าอี้ยางล้อ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่ผลิตขึ้นจากแนวคิดใช้ประโยชน์เป็นเก้าอี้นั่งจากยางล้อหมดสภาพ
4. ยางฟองน้ำ การสาธิตกระบวนการแปรรูปยางฟองน้ำเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
5. ยางกับอริยะสถาปัตย์ พื้นยางสำหรับผู้พิการทางสายตา
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย
1. การแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามบางชนิด ในตู้กระจก
2. นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์
3. นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงหอยหวาน
4. แนะนำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการประมง
5. โครงการบริการวิชาการ และ Open House การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
1. กิจกรรมประกวดแพะ
2. กิจกรรม plant factory โมเดล plant factory
3. กิจกรรมเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร สาธิตการอัดก้อนเชื้อเห็ด
4. กิจกรรมแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง/ไก่สวยงาม แสดงพันธุ์ไก่พื้นเมือง และไก่สวยงาม
5. กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์แก้วมังกร
6. กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมแพะ และแพะป้อนนม
7. กิจกรรมฟาดแส้โชว์
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. นิทรรศการจำลองแสดงตัวอย่างสัตว์ นำตัวอย่างงู แมลงปีกแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
และปลาเศรษฐกิจ สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ มาจัดแสดงตัวอย่างให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสัมผัส
เรียนรู้จริง และศึกษา ผ่านเรื่องราวความเป็นมา โดยจัดทำโปสเตอร์ในนิทรรศการ
2. เล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวอย่างที่จัดแสดงจำลองตัวอย่างสัตว์ ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวอย่างสัตว์
ที่จัดแสดง
ลักษณะเป็นป้ายคำถาม ตอบ-คำถามพร้อมกับให้รางวัล
3. ฝีกทำน้ำสมุนไพรประจำบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดี ให้ผู้เยี่ยมชมฝึกทำน้ำสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดี
โดยทดลองทำและดื่มกิน และตอบคำถามเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
4. บริการนักเรียน และบุคคลทั่วไปเรียนรู้ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน
พร้อมกับเล่นเกม
์ตอบคำถาม ได้แก่ ฐานพืชป่าชายเลน ฐานปู ฐานดูนก ให้ผู้เยี่ยมชมและผู้สนใจแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณหน้างานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนธรรมชาติโดยมีแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ ช่วงเวลาที่หนึ่ง 09.00 -10.00 น. และช่วงที่สอง 11.00-12.00 น.
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการ และ อาหารปลอดภัย

อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค.62
08.30-16.30 น.
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. นิทรรศการ PBWatch.NET เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี (พีบีวอทช์ดอทเน็ต)
2. นิทรรศการ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.มอ.ปัตตานี)
3. Internet of Things and Robot นิทรรศการ และสาธิตหุ่นยนต์
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 วัน/เวลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่

29-30 ส.ค.62

- เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 ส.ค.62
08.30-15.30 น.
ประกวดวาดภาพระดับ ม.5, ม.6 หรือเทียบเท่า
ณ ลาแม อาร์ต แกลลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

29 ส.ค.62
13.30-14.30 น.


พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) เผยแพร่ผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ แหล่งอบรม และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์
ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ศูนย์สาขาย่อย(Spoke) คณะศิลปกรรมศาสตร์

29-30 ส.ค.62
08.00-17.30 น.

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
1. ด้านทัศนศิลป์
2. ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์
3. ด้านออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
คณะศิลปกรรมศาสตร์

29-30ส.ค.62
08.30-16.30 น.

จัดแสดงนิทรรศการ บูธแนะแนวการศึกษาต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
     
 วัน/เวลา
คณะวิทยาการสื่อสาร
สถานที่
29 ส.ค. 62
08.30 - 09.00น.
ลงทะเบียนการประกวด/แข่งขัน และกิจกรรม  ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  1. การจัดแสดงนิทรรศการ/ผลงาน และสันทนาการ  
29 ส.ค. 62
08.30 -15.00 น.
กิจกรรมเวทีกลาง *การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
08.30 -15.00 น.
นิทรรศการหลักสูตร; ให้บริการแนะแนวการศึกษา รู้ลึก รู้จริง ข้อมูลคณะวิทยาการสื่อสาร พร้อมร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  2. กิจกรรมสาขาวิชา  
29 ส.ค. 62
08.30 - 15.00 น.
กิจกรรม “วาดภาพเหมือน”  ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  ; ให้บริการวาดภาพสวยในแบบของคุณ  
29 ส.ค. 62
08.30 - 15.00 น.
กิจกรรม "Say Hi Style ICT" ; ให้บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ โชว์ผลงานนักศึกษา แนะนำอุปกรณ์ไอทีและร่วมสนุกกิจกรรมกับชาว IT

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  3. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน  
29 ส.ค. 62
08.30 - 15.00 น.
การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
12.30 - 15.00 น.
การประกวด/แข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
08.30 - 12.00 น.
การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสานสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องปฏิบัติการวาดภาพชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
08.30 - 11.00 น.
การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
08.30 - 12.30 น.
การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
14.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการประกวดแข่งขัน เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
29 ส.ค. 62
15.00 น. เป็นต้นไป
รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ เวทีกลางคณะวิทยาการสื่อสาร เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 - 09.00น.
ลงทะเบียนการประกวด/แข่งขัน และกิจกรรม  ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  1. การจัดแสดงนิทรรศการ/ผลงาน และสันทนาการ  
30 ส.ค.62
08.30 -15.00 น.
กิจกรรมเวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 -15.00 น.
นิทรรศการหลักสูตร ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
  2. กิจกรรมสาขาวิชา  
30 ส.ค.62
08.30 - 15.00 น.
กิจกรรม “วาดภาพเหมือน” ; วาดภาพสวยในแบบคุณ  ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 - 15.00 น.
กิจกรรม "Say Hi Style ICT" ; ให้บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ โชว์ผลงานนักศึกษา แนะนำอุปกรณ์ไอทีและร่วมสนุกกิจกรรมกับชาว IT

ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 - 15.00 น.
กิจกรรมฉายหนังสั้น "โครงการขัดกันฉันท์มิตร" ห้อง B66103 ชั้น 1 คณะวิทยาการสื่อสาร
  3. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน  
30 ส.ค.62
08.30 - 12.00 น.
การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสานสร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ห้องปฏิบัติการวาดภาพชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 - 12.30 น.
การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ห้องมัลติมีเดีย 1 คณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
08.30 - 15.00 น.
การประกวด/แข่งขัน CommSci PSU eSport 2019 ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
14.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการประกวดแข่งขัน เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
30 ส.ค.62
15.00 น. เป็นต้นไป
รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ เวทีกลางคณะวิทยาการสื่อสาร เวทีกลาง ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร
   
 วัน/เวลา
คณะรัฐศาสตร์
สถานที่
29 ส.ค.62 กิจกรรมการเรียนรู้สู่สิงห์น้ำเงินผู้ปกป้อง โดยการจัดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 และกิจกรรม ขบวนรถไฟสันติภาพ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้ความแตกต่าง ของวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต
โถงอาคารเรียนรวม 58
29 ส.ค.62 กิจกรรม สหกิจศึกษาก้าวไกลสู่การพัฒนา เป็นการรวบรวมการส่งเสริมให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ไปปฎิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2561
โถงอาคารเรียนรวม 58
29 ส.ค.62 กิจกรรมการ เรียนรู้การบริการด้านหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์
โถงอาคารเรียนรวม 58
29 ส.ค.62 โครงการเสวนาทางวิชาการต่างประเทศ เรื่อง "ตุรกีในโลกวันนี้ : นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย"
อาคาร 70 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องศรีวังสา
30 ส.ค.62 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด Pol-Sci Library's week
อาคาร 70 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 บริเวณทางเดินตึกคณะรัฐศาสตร์
30 ส.ค.62 โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาคาร 70 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 บริเวณทางเดินตึกคณะรัฐศาสตร์
   
 วัน/เวลา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่
29 ส.ค.62 โครงการนำเสนอแผนธุรกิจอิสลาม (Islamic Business Plan Contest-IBPC 2016)
ห้อง Press Center
ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
30 ส.ค.62 โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม (Islamic Economics and Finance Quiz-IEFQ)
ห้อง Press Center
ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
30 ส.ค.62 โครงการ 5 Minute Talk ธุรกิจอิสลาม ยุค 4.0
ห้อง Press Center
ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
29-30 ส.ค.62 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา (การประกวดอนาชีดประเภทกุมปัง)
หอประชุมอิหม่ามอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
29-30 ส.ค.62 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา (การประกวดอนาชีดประเภทประสานเสียง)
หอประชุมอิหม่ามอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
29 ส.ค.62 โครงการตอบปัญหาเกี่ยวกับอิสลามศึกษา
ห้องอิหม่ามอัลฆอซาลีย์ ชั้น 2
30 ส.ค.62 โครงการตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม
ห้องอิหม่ามอัลฆอซาลีย์ ชั้น 2
29-30 ส.ค.62 นิทรรศการผลงานเด่นของวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ส่วนกลาง
อาคารเรียนรวม 58
   
 วัน/เวลา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่
29 ส.ค.62
09.00 -12.00 น.
กิจกรรมสาธารณภัย ภาคทฤษฎี

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

  การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ภาคปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR สำหรับผู้ป่วยจมน้ำ (แบ่งกลุ่ม)
30 ส.ค.62
09.00 -12.00 น.

กิจกรรมพหุวัฒนธรรม
ดูหนัง “ต่างก็รักกัน” ของ white chanel - แบ่งกลุ่ม ขอสรุปข้อคิดเห็นจากการดูหนัง

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์
     
 วัน/เวลา
สำนักวิทยบริการ
สถานที่

29-30 ส.ค.62

โครงการ (STEM and Energy Park) กิจกรรมด้านพลังงานทดแทน

ลานสนามบริเวณฝั่งทิศตะวันตกของอาคาร
สำนักวิทยบริการ และพื้นที่หลังอาคาร 16 ใต้ต้นไม้และแปลงเกษตร

30 ส.ค.62

การสอนวิทยาการคำนวนด้วยไมโครบิต

e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนฯ

29 ส.ค.62

ประกวดโครงการและแข่งขันหุ่นยนต์

e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนฯ

29-30 ส.ค.62

การจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงาน

ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 3 อาคาร 22

29-30 ส.ค.62

การประกวดหนังสือทำมือ หัวข้อ “ยุวชนจิตอาสา"

ชั้น 1 อาคาร 22

29 ส.ค.62

ประกวดเล่านิทาน ค้นหานักเล่านิทานคนเก่งกับสำนักวิทยบริการ

ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการ

29-30 ส.ค.62

Book Clinic กิจกรรมซ่อมหนังสือ ทำสมุดไว้ใช้เอง

หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)

   
 วัน/เวลา
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
สถานที่
29-30 ส.ค.62

-นิทรรศการผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมฯ ในการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบปี 2562
- นิทรรศการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

ห้อง 19103 อาคารเรียนรวม
29-30 ส.ค.62 นิทรรศการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้
ห้อง 19103 อาคารเรียนรวม
29-30 ส.ค.62

-นิทรรศการสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่าย                               

ห้อง 19103 อาคารเรียนรวม
29-30 ส.ค.62

วิถีชุมชนคนชายแดนใต้
- นิทรรศการ สาธิตหัตถกรรม จากชุมชนชายแดนใต้ เครือข่าย: ตำบลสะกอม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จากอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมจาก กระจูด กาบกล้วย
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชายแดนใต้
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่าย
                          

ห้อง 19101 อาคารเรียนรวม
29-30 ส.ค.62

ด้านโภชนาการ และผลิตภัณฑ์    
- นิทรรศการเรื่อง ข้าวลูกปลา: ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบ้านป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
- สาธิตการการแปรรูปข้าวลูกปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวตังจากข้าวลูกปลา
ขนมทองพับข้าวลูกปลา ข้าวกล้องงอกจากข้าวลูกปลา (ให้ทดลองทำและชิมฟรี)
- นิทรรศการวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี : วิถีชาวนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ชายแดนใต้
- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่าย

ห้อง 19102 อาคารเรียนรวม
29-30 ส.ค.62

- นิทรรศการ STEM กับชุมชน   

ห้อง 19104
   
 วัน/เวลา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สถานที่

29-30 ส.ค.62 กิจกรรม ศิลปะบนผืนผ้า : ลีมาบาติกกับเยาวชนชายแดนใต้ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
     
 วัน/เวลา
สถาบันฮาลาล

สถานที่

29-30 ส.ค.62

Halal science show การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมสอยดาว)
บันไดงู ฮาลาล - ฮารอม
กิจกรรมแนะนำการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล
จัดนิทรรศการในหัวข้อ ‘ฮาลาลรอบตัว’
การ์ตูนและละครความรู้ฮาลาล
จิกซอร์มหาสนุก
กิจกรรมทดสอบชิมจากผลงานวิจัย

เต็นท์ตรงข้ามห้อง 19107
   
  ดาวน์โหลด LOGO ม.อ.วิชาการได้ที่ http://www.outreach.psu.ac.th/images/openhouse/2562/1.-Logo_2562.png จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯ