พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561