|มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind". 
            ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็น 1 ใน 9
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศและภาคใต้ของไทย  ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลก  (Global Citizen) 
ที่่ี่มีสมรรถนะสากล มีจิตอาสาพร้อมที่จะทำประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวม 
เป็นคนดีมีความสามารถในการทำงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
           ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนของวิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา 2562  ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีสมรรถนะที่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีความมุ่งมั่นในการสืบสาน เจตนารมณ์แห่งพระราชปณิธานสมเด็จพระบรม
ราชชนกไว้ให้มั่นคงในหัวใจสร้างความดีให้ประจักษ์  ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเกียรติ และมีความภาคภูมิใจสมกับเป็นลูกสงขลานครินทร์.

                      ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ                                             
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                               

               ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน
ในโอกาสที่เข้าศึกษาและพัฒนาตนเองให้เติบโตตามความมุ่งหวังตั้งใจ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา มหาวิทยาลัยซึ่งมีความพร้อมสูงสุดในการให้ความรู้ ประสบการณ์ มุ่งบ่มเพาะให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทั้งความคิด จิตใจ ปัญญา มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ด้วยความสุข พร้อมเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยน และพร้อมดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในวันที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว                

           ขอให้ใช้ความเพียรพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมตลอดไป


                      รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
                รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

  

 

           ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยความยินดียิ่ง สู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยอัตลักษณ์วิถีพหุวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
สู่ความเป็นพลเมืองโลก ที่ที่ช่วยให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพของตนเอง ที่ที่ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพื่อเรียนวิชาให้ได้ความรู้  ออกไปประกอบวิชาชีพเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
           นอกจากนี้ การมีความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้เราบริหารจัดการกับตนเองได้
อย่างดี สามารถสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ย้อท้อ มีสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุข และส่งเสริม
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นทั้งคนเก่ง ดี และมีความสุข
          สุดท้ายนี้   ขอให้นักศึกษามีความสุข สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และขออวยพร
ให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง มีความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน พร้อมเป็นคนดีมีวินัยทำประโยชน์แก่สังคม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง ครอบครัว ครู อาจารย์ และสถาบัน.

           Wishing you all the best for your journey ahead. Hoping your time on the campus will be exciting, challenging you in new and different ways, fulfilling and rewarding.
We are here to support you every step of the way.

                      ผศ.ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

           

           PSU Pattani warmly welcomes our new students to a new place where you can call your second home. Your new journey has started here. We stand ready to be your side and to learn together with you. Just stand up and walk with us. Your dreams are within your reach. We will help you to catch your dreams. Just believe in yourself. Everything is possible.
                                           Dr.Bordin Waelateh
                Vice President for Student Development, Pattani Campus

   

           ขอต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ เข้าสู่ร่มเงาของสงขลานครินทร์  ขอให้เติบโตอย่างมี
ความสุข เข้มแข็งและเปิดรับสิ่งที่ดีในการนำมาใช้พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวออกไปเบ่งบาน
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศ.

                             ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตาน

   

               ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทุกคน  ที่ได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นสถานที่ทำหน้าที่บ่มเพาะนักศึกษา ให้มีความคิดแบบ
องค์รวม การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ และทักษะเฉพาะตามสาขาวิชา และฝึกให้นักศึกษามีความพร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป        
                ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความสุข
ในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้.

                                     อาจารย์เล็ก แซ่จิว
               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
                 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

   

             ยินดีต้อนรับสู่เขตรั้วสีบลู   มากกว่าวิชาความรู้ คือประสบการณ์ชีวิต ขอให้มีความสุขกับชีวิตนักศึกษานะคะ  เริ่มตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้และเดินตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้อย่างมั่นคง ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์  เก็บสะสมความรู้
จากห้องเรียนและกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เก็บเกี่ยวมิตรภาพจากคนรอบข้าง เคารพและให้เกียรติครูบาอาจารย์ สั่งสมประสบการณ์สำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต 
เราทำได้ค่ะ.

             You don’t have to be great to start, but you have to start to be great!

                                      อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง 
             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี

   

              คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มีความเพียรพยายามในการมุ่งสู่เป้าหมาย นำความรู้ไปรับใช้สังคมอย่างสร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างภาคภูมิใจ
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

               ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติตามรอยพระบาทพระราชบิดา

               รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง
               คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

   

              วินาที ที่เราตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คือ จุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชีวิต ที่พวกเรามอบความไว้วางใจให้ ม.อ. เป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับความท้าทายแห่งอนาคต
              ยินดีอย่างยิ่ง กับย่างก้าวความสำเร็จในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อย่างเต็มภาคภูมิ
              “No matter wherever you are from, you are currently a member of our big family”
              ไม่ว่าเราจะมาจากแดนดินถิ่นหนใด ณ วันนี้ เราคือ สมาชิกแห่งครอบครัว
สงขลานครินทร์ ครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความห่วงใย ความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ท่ามกลางความแตกต่างที่หลากหลายของนักศึกษา
จากทั้งในและต่างประเทศ
               “เขตรั้วสีบลู สร้างความชื่นชู ณ รูสะมิแล”
               เนื้อเพลงประจำมหาวิทยาลัยสั้นๆ อธิบายบ้านใหม่ของนักศึกษาว่า รั้วสีบลูของเรา
ที่ดูแข็งแกร่ง มั่นคง น่าเลื่อมใสนั้น เพียงเพื่อจะบ่งบอกว่า เราใกล้ชิดชุมชนของโลกแห่ง
ความจริง และเราคือ สมาชิกของชุมชน
               “คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและทุ่มเท เครื่องไม้ เครื่องมือที่ทันสมัย”
               คือ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย ที่จะสร้าง หล่อหลอม พวกเราเหล่านักศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้ บ่มเพาะประสบการณ์ เพื่อออกไปสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในอนาคต
               “ทุกคนมีสิทธิเท่ากันที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ที่มีอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพียงแค่มุ่งมั่นและตั้งใจ”
                การตั้งเป้าหมายเพื่อไขว่คว้าให้ได้มาซึ่งความรู้ ขณะเมื่อยังอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ความรู้เหล่านั้นกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ความรู้ที่อยู่ในตัวอาจารย์ ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ความรู้จากพี่น้องเพื่อนฝูง ความรู้จากการร่วมทำกิจกรรมนักศึกษา ล้วนเป็นแหล่งความรู้ที่นักศึกษาต้องตักตวงเรียนรู้ให้มากที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และจริงจัง
               “Our soul is for the benefits of mankind”
               พระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คือ สิ่งที่เรายึดมั่น
เป็นแนวทางไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะดำรงสถานภาพใดก็ตาม.
               Study hard and smart!

               รศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม                        Associate Professor Dr. Sukree Hajisamae
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        Dean, Faculty of Science and Technology

   

              ขอความสันติจงประสบแด่นักศึกษาใหม่ทุกคน  ขอต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่รั้ว
สีบลูแห่งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
              การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นการแสดงความหมายว่า  ตอนนี้นักศึกษา
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง การเรียนรู้ในระดับนี้นั้น ผู้เรียนจะต้องมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งในรั้ว
และนอกรั้วมหาวิทยาลัย พัฒนาตัวเองด้านความรู้และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน   การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มที่สำคัญเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความรู้สู่โลกกว้างนั่นหมายความว่าความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน
เท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าในยุคปัจจุบันการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย    
              ผมอยากเห็นพวกเราใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สมความมุ่งหมายทุกประการ.

               ดร.มูอัสซัล   บิลแสละ
         คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

   

              ขอต้อนรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์หรือสิงห์น้ำเงินปีการศึกษา 2562 สู่เขตรั้วสีบลู
รัฐศาสตร์สอนให้เราคิดเป็น อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเห็นต่าง วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม และนี่คือ
              “เรา” รัฐศาสตร์แห่งสงขลานครินทร์.

              ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
              คณบดีคณะรัฐศาสตร์

   

                       “รูสะมิแล” นามนี้ มีความหมาย 
             คือเก้าต้น ที่เรียงราย เป็นทิวสน 
             แหล่งความรู้ แหล่งวิชา ปัญญาชน 
             จุดเริ่มต้น ของสงขลา-นครินทร์
                      เป็นศูนย์กลาง ด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ 
             ศึกษาศาสตร์ อิสลาม รัฐศาสตร์-ศิลป์ 
            พยาบาล การสื่อสาร คู่แผ่นดิน 
            วิทย์-เทคโน ณ แดนดิน “ปัตตานี”
                      มาคราวนี้ เวียนบรรจบ ครบอีกครั้ง 
             ด้วยศรีตรัง มากมาย หลากหลายสี 
             ร่วมต้อนรับ น้องใหม่ ด้วยไมตรี 
             สู่อ้อมกอด ของรุ่นพี่ ครูอาจารย์
                      นับแต่นี้ เราทุกคน คือความหวัง 
             คือกำลัง คือศรัทธา ผู้สืบสาน 
             “ประโยชน์ของ เพื่อนมนุษย์” ยั่งยืนนาน 
             สืบตำนาน ลูกพระบิดา “สงขลานครินทร์”

             ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ทุกๆคน สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยความยินดียิ่ง.

                 ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

   

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน
ด้วยความยินดียิ่ง
              คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสถาบันการศึกษา ให้ความรู้และบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา และคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และขอเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนในการก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ขอให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีคุณค่าที่จะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย เปิดกว้างและเปิดรับ
การเรียนรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองและมีความสุขกับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย.

                             ผศ.ดร. รอฮานิ เจะอาแซ
       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

   

      ขอต้อนรับศิษย์ใหม่ด้วยใจรัก       ให้ประจักษ์ลือเลื่องเปรื่องศักดิ์ศรี
 ณ “สงขลานครินทร์” ถิ่นคนดี       ปัตตานีแดนนี้ที่งดงาม  
ขอให้ศิษย์พากเพียรเรียนศึกษา    สรรพวิชาสิ่งใดให้กล้าถาม
      แม้โลกเปลี่ยนเวียนไปให้ก้าวตาม แต่จิตงามความดีนี้คงทน
การเรียนรู้ให้คงอยู่มิหยุดนิ่ง          ล้วนเป็นสิ่งต้องพัฒนาและฝึกฝน
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่ชุมชน             พัฒนาตนตามศักยภาพตราบต่อไป                                                                                                                                                                                                                           
            ในนามสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา  2562 ด้วยความยินดียิ่ง และสถาบันฯ พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้
ในวิถีทางวัฒนธรรมนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน.

                                  ผศ.ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

   

             ในนามผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2562 นี้ ด้วยความยินดียิ่ง
              นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนได้ก้าวเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์กับสังคม รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
             จึงขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนของนักศึกษาเอง และที่สำคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
             ท้ายสุดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่นักศึกษาเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขและความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ.

                                 ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
              ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง