ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้