ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่องหัวข้อ "why INDIA? ทำไมต้องอินเดีย: เปิดโลกการศึกษาอิดเดียภายใต้บริบทอาเซียน

เรียน บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
 

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  "ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา
หัวข้อ "why INDIA?
- ทำไมต้องอินเดีย: เปิดโลกการศึกษาอิดเดียภายใต้บริบทอาเซียน" ....

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานอธิการบดี
(มีชั่วโมงกิจกรรมสำหรับนักศึกษา)

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

*******************************************************************************************

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind"
****************************************************************************
2557 ม.อ.วิชาการ บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย
"2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" (ม.อ.วิชาการ ณ
วิทยาเขตปัตตานี 18-19 สิงหาคม 2557)
****************************************************************************
1. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้  ช่วยชาติได้ไม่สิ้นเปลือง
2. ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงินคุณ  ประหยัดเงินชาติ
3. นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมใจประหยัดพลังงาน
4. นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมใจประหยัดน้ำมัน
5. นักขับรุ่นใหม่  ร่วมใจประหยัดน้ำมัน
****************************************************************************
ติดตามอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ /สืบค้นข่าวในอดีต
และค้นหาภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจมหาวิทยาลัยได้ที่
1. website งานประชาสัมพันธ์ http://pr.pn.psu.ac.th/
2. ข่าวศรีตรัง online ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/sritrang.pdf
3. สืบค้นข่าวเด่นในอดีต จากฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์ ที่
   http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
4. website ธนาคารภาพ http://pr.pn.psu.ac.th/picturebank/
5. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th

 

 

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 28. สิงหาคม 2014

ประกาศโดย: 

ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา

หน้า

หน้า

คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้