คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์

 
 1. ยึดมั่นในพระราชปณิทานของสมเด็จพระบรมราชชนกเป็นแนวทางในการปฎิบัติภารกิจ
 2. ปฎิบัติงานคล่องแคล่วรวดเร็ว
 3. มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
 5. มีจิตบริการ
 6. ทันเหตุการณ์
 7. มีบุคลิคภาพที่น่าเชื่อถือ
 8. มีทักษะในวิชาชีพ
 9. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. เปิดใจกว้างที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ
 11. ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
 12. ตรงต่อเวลา
 13. แต่งกายสะอาด
 14. ประหยัดทรัพยากร
 15. มีความภัคดีต่อองค์กร
 16. เป็นผู้รักษาความลับในองค์กรเป็นอย่างดี
 17. พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 18. มีปฎิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที เมื่อเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
 19. มีความเสียสละ ทุ่มเท และพร้อมที่จะทำงานได้ทุกเวลา
 20. มีใจรักงานประชาสัมพันธ์
 21. มีความสามารในการถ่ายทอด