บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)

นาย นวพงษ์ เพ็ชรอุไร
MR. NAWAPONG PETCH-U-RAI
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
nawapong.p@psu.ac.thพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)

 

 

นาง ซูรียะห์ โลหะสัณห์
MRS. SURIYA LOHASAN
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
sureeya.l@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - วารสารศรีตรัง
  - เผยแพร่ข่าวสาร
  - กิจกรรมโรดโชว์
  - สื่อมวลชนสัมพันธ์
  - โฮมเพจศรีตรังออนไลน์
  - จัดรายการวิทยุ


พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)

 

 

 

นาง ปารีด๊ะ หมันหลิน
MRS. PARIDAH MANLIN
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
paridah.j@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - ร่างและพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก
  - ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
  - จัดส่งหนังสือราชการ
  - จัดเก็บและค้นหาเอกสาร
  - การเงินและพัสดุ
  - จำหน่ายและสรุปรายงานการจำหน่ายของที่ระลึก
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายใน
  - จัดทำและรายงานแผนและผลการใช้เงินรายได้
  - ป้อนข้อมูลในระบบ Intranet
  - ตรวจรับพัสดุและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีพนักงานเงินรายได้

 

 

นางสาว เบญจมาศ ฉุ้นประดับ
MISS BENCHAMAT CHUNPRADAB
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
benchamat.c@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - เผยแพร่ข่าว
  - บันทึกภาพนิ่ง/ภาพวีดีโอ
  - งานตัดต่อ/present
  - ออกแบบ
  - ธนาคารภาพ
  - ดูแลติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์
  - สื่อมวลชนสัมพันธ์พนักงานเงินรายได้
 
 
 

นางสาว ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา
MISS THITIMA PONGNAWALERTPANYA
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
thitima.po@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - เผยแพร่ข่าว
  - บันทึกภาพนิ่ง/ภาพวีดีโอ
  - งานตัดต่อ/present
  - โฮมเพจงานประชาสัมพันธ์
  - ออกแบบ
  - ธนาคารภาพ
  - สื่อมวลชนสัมพันธ์


 พนักงานเงินรายได้

นาย วชีระ แวมิง
MR. WACHERA WAEMING
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
wachera.w@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
  - ติดตั้งคัทเอาท์
  - จัดบอร์ดข่าว/บอร์ดนิทรรศการ
  - งานออกแบบ
  - ตกแต่งเวที