กิจกรรมน่าสนใจ

1. อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมปลูก"ต้นเหลืองปิติยาธร" ณ สนามหญ้าหน้าลานพระบรมรูป ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

2.ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า "กาลครั้งหนึ่งที่ รูสะมิแล ม.อ.ปัตตานี" ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556

3.บุคลากรและนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมรณรงค์คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 5,6,8,11เดือนพฤศจิกายน 2556

4.สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกลุ่มประชาคม ม.อ.รักษ์ประชาธิปไตย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมแสดงออกทางการเมืองสนองแถลงการณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

5.แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อสถานการณ์บ้านเมือง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

6.สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มประชาคม ม.อ.ปัตตานี รักประชาธิปไตย ร่วมแสดงพลังทางการเมือง ร่วมกับประชาชนปัตตานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

7.การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

8. คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์สำนักงาน ครั้งที่ 19 แก่นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานการกุศลภาครัฐ และเอกชน วันที่ 6 มกราคม 2557

9.
กองกิจการนักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

10.
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2558 ลงนามความร่วมมือ(MOU) และปฏิญาณตนรวมพลังของทุกภาคส่วน

11. งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมวันนานาชาติ "International Day" แสดงอาหารและการแสดงต่างๆ จากนักศึกษาต่างชาติ อาทิ ประเทศเนปาล กัมพูชา ลาว จีน อินโดนีเซียและกลุ่มประเทศแอฟริกา

12.รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่าย
อิสลามศึกษานานาชาติ (International Islamic Studies Networking-IISN)

13.
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมผู้บริหารและบุคลากร 
มอบภาพศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา แก่วิทยาเขตปัตตานี 
โดยมี ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานีผู้รับมอ

- คณะกรรมการสร้างสุของค์กร ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม Kick off Happy Workplace, PSU Pattani วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 

-ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช พร้อมคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์

-
ม.อ.ปัตตานี นำเสนอแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซากของจังหวัดปัตตานี แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

- กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
และกิจกรรมนัดพบแรงงาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้อง 900 คณะวิทยาการสื่อสาร

-
โครงการ “มหกรรม ขยับ ๙ สู่ปีที่ ๕๐ ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560

-ผู้บริการ บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมแสดงพลังอีกครั้งเพื่อพ่อ ในกิจกรรม "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"  ในวันอาทิตย์ที่
29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  กิจกรรมประกอบไปด้วย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9
บทเพลง  การถวายสัตย์ปฏิญาณ   และการเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำความด


- งานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า มอบรางวัล 50 คน ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อสังคม ณ สนามหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

- โครงการ “มหกรรม ขยับ ๙ สู่ปีที่ ๕๐ ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560

- ผู้บริการ บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมแสดงพลังอีกครั้งเพื่อพ่อ ในกิจกรรม "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"  ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  กิจกรรมประกอบไปด้วย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง  การถวายสัตย์ปฏิญาณ   และการเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำความดี

- พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป ๒๕๖๑