ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2565

 

   
   

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
Assoc. Prof. Imjit Lertpongsombat
Vice President of Pattani Campus
E-mail: imjit.l@psu.ac.th

 

   
   

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
Asst. Prof. Dr.Montira Leelakriangsak
Vice President for Academic Affairs, Pattani Campus
E-mail: montira.l@psu.ac.th

   
   

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
Dr.Bordin Wealateh
Vice President for Student Development, Pattani Campus
E-mail: bordin.w@psu.ac.th,
bordin.psu@gmail.com

 

   
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี
Asst. Prof. Nopporn Reinthong
Advisor to the Vice President for Information Systems and Planning, Pattani Campus
E-mail: nopporn.r@psu.ac.th

 

   
   

ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี
Dr.Attachai   Ueranantasun
Vice President for Information Systems and Planning, Pattani Campus
E-mail: attachai.u@psu.ac.th

 

 

   
   

อาจารย์เล็ก แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
Miss Lek  Saejew
Assistant President for Academic Affairs, Pattani Campus
E-mail: lek.j@psu.ac.th

 

   
   

อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี
Miss Nursahida Useng
Assistant President for Human Resource and Organizational Development, Pattani Campus
E-mail: nursahida.u@psu.ac.th

 

   
   

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
Asst. Prof. Dr.Aruneewan Buaniaw
Assistant President for Research and Academic Services , Pattani Campus
E-mail: aruneewan.n@psu.ac.th


   
   

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
Mrs. Nawamon Chanklin
Assistant President for Alumni and Special Affairs , Pattani Campus
E-mail : nawamon.y@psu.ac.th

 

   
   

ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
Dr.Eaknarin Ruangrak
Assistant President for Student Development, Pattani Campus
E-mail: eaknarin.r@psu.ac.th