พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2515

- พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2516

- พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2517

- พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2518

- พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2519

- พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2520

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2521

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2522

- พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี 24 กันยายน 2521

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2523

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2524

-  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2525

-  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2526

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2527

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2528

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2529

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2530

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2531

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2532

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2533

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2534

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2535

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2536

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2537

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2538

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2539

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2540

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2541

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2542

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2543

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2544

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2545

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2546

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2547

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2548

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2549

- พิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ Dr. Muhammad Sayid Tantawy ผู้นำศาสนาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ หรือ Grand Sheikh of Al-Azhar  ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550  

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2550

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2551

- ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย 2552

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2552

- พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อประกอบอาชีพในประเทศตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2553

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2554

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2555

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2556

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558

- พิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 28 กันยายน 2559

- พิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 29 กันยายน 2559

-พิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 30 กันยายน 2559

-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560

-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2561