วันสำคัญ

- วันแรกที่คณาจารย์และนักศึกษารุ่นที่ 1 เดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2511

- กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2512

 - กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2553

 -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันรูสมิแล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

 -ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553

 - ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554

- งานวันกัลยาณิวัฒนา วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี

 - กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2554

- วันรูสะมิแล ประจำปี 2554

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปี 2554

- งานวันกัลยาณิวัฒนา วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ

-สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการปลูกป่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

- วันรูสะมิแล ประจำปี 2555

- วันครู ประจำปี 2556

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันกัลยาณิวัฒนา วันที่ 5 มิถุนายน 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556


- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน จัดกิจกรรมวันสถาปณามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2556

- ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ม.อ.ปัตตานี

- ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2556 วันที่ 23 ตุลาคม 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

- กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ที่ชายเล รูสะมิแล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

- ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

-
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

-ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมทำบุญในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม

- ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2557

-
ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557

-
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวัลกัลยาณิวัฒนา วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี

-คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแสดง สทท. ยะลา

-ม.อ.ปัตตานีร่วมกับจังหวัดปัตตานี แถลงข่าวร่วมพลังใจใต้ร่มพระบารีมี

- กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2557

- ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วันมหิดล เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 7 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

- กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

- กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2557

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมบันทึกเทปถวายพรพร 5 ธันวามหาราช วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์กระจายเสียง จ.ยะลา

- ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงนามถวายพระพรและร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าศาลสกลาง จ.ปัตตานี

- คณะศึกษาศาสตร์ ระลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558

- วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2558

-
บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

- กิจกกรรมวันกัลยาณิวัฒนา ช่วงกลางคืน

- กิจกรรมวันกัลยาณฺวัฒนา ช่วงเช้า

- พิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี


-บุคลากร ม.อ.ปัตตานีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

- บุคลากร ม.อ.ปัตตานีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

-ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานีร่วมพิธีจุเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม จ.ปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมงานรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี

- ผศ.สมปอง ทองผ่อง พร้อมทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี ส่งมอบภาระงานแก่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ โดย ผศ.สมปอง ทองผ่อง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

- ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดทหารบกปัตตานี

- งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตทีมบริหาร ผศ.สมปอง ทองผ่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

-วันรูสมิแล ประจำปี 2559

- ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันสงกรานตประจำปี 2558์

- วันไหว้ครูประจำปี 2559

-วันมหิดล ประจำปี 2558

- ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ม.อ.ปัตตานีร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

- ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

-รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีพร้อมคณะบุคลากร วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ
์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 เนื่องในวันจักรี

- ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพสกนิกรจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่า
ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย การร่วมใจดูแลผู้สูงอายุโดยการมอบแว่นสายตาและเยาวชนจากโนงเรียนต่างๆ
ในจังหวัดร่วมใจประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในหัวข้อ " สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กับปวงชนชาวไทย
" วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณฺวัฒนา ม.อ.ปัตตานี

-ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ม.อ.ปัตตานี

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU 2016) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี(ขอบคุณภาพสวยๆ โดย คุณอัฟกัน เจ๊ะเตะ นักวิชาการศึกษากองบริการการศึกษา)

- บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึงทหารผ่านศึก ในวันทหารผ่านศึก ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดทหารบกปัตตานี

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดนิกรชราราม (วันหัวตลาด)


- วันสงขลานครินทร์ประจำปี 2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.หาดใหญ่

-วันมหิดล ประจำปี 2559

-
ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

-พิธีใหว้ครูและระลึกพระคณะครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-ม.อ.ปัตตานี ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฺมิพลอดุลยเดช ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิทยาเขตปัตตานีในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

-ม.อ.ปัตตานีพร้อมพสกนิกร จังหวัดปัตตานี ร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี วันที่ 18 ตุลาคม 2559

-
ม.อ.ปัตตานี รวมพลังต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ หลังจากนักเรียนสาธิตบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความรุนแรงในตลาดโต้รุ่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังคนปัตตานีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี พร้อมกล่าวแสดงความไว้อาลัย และการจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.09 น. ณ บริเวณโดยรอบริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมย้อนรำลึกวันรูสะมิแล ประจำปี 2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์ ๙,๙๙๙ จันทร์จากใจสู่พ่อหลวงวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2560


-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจัดงานแห่เทียนพรรษา พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ม.อ. ณ วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) จ.ปัตตานี

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและให้ความรู้การปฏิบัติตนในช่วงถือศีลอดและบริจาคทาน

-วันกัลยาณิวัฒนา 2560

-วันสงกรานต์ 2560

-วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

-วันครูประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนพรรษา วันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

-ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

-คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมในพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

- กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 24 กันยายน 2560

- พิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ  หอประชุมโรงเรียนเดขะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

- งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน

-พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

-พุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

-พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำพิธีไหว้ครู ในวันที่ 30สิงหาคม 2561

-วันมหิดล 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561

-วันสงขลานครินทร์ 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561

-วันเกษียณอายุราชการ 2561

-ม.อ.ปัตตานี ทำบุญตักบาตรถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

-ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกและถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561

-ม.อ.ปัตตานีพร้อมด้วย ประชาชนจังหวัดปัตตานี พร้อมใจร่วมจิตอาสา ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

-ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม“ภัทรมหาราชสดุดี”
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

-ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมองค์ืการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

-ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรี
ย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการ รำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันวันที่ 23ธันวาคม 256
1

-พสกนิกรในจังหวัดปัตตานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติและสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี

-รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2561 โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

- พิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2562

-“Blue-Samilae” (ดนตรีสีบลู ณ รูสะมิแล) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2562


- ผู้บริหารบุคลากรร่วมกันปลูกต้นอบเชย ทดแทนต้นอบเชยต้นแม่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี 
- วันกัลยาณิวัฒนา 2562