ผลงานเด่น

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดร.ครองชัย หัตถา ศาสตราจารย์คนแรกของวิทยาเขตปัตตานี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาทัศนศิลป์จากกระทรวงวัฒนธรรม

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำป2553

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัลศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553

5. อาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

6 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโครงการ 40 ปี คนดีศรีพยาบาล จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันประชุมวิชาการ "๕๐ ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจปี ๒๕๕๔ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันงานคืนสู่เหย้าเรารัก มข. ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

7.ศาสตราจารย์ดร.ครองชัย หัตถา อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราราชกุมารี

8. รองศาสตราจารย์.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 ของสภาวิจัยแห่งฃาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

9.สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี มอบรางวัลโครงการพัฒนางานที่ผ่านการพิจารณจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

10. อ.ศิริชัย พุ่มมาก ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงาน “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” รางวัลพิเศษ น.ส.ยามิร๊ะ หะนี ผลงานพระราชกรณียกิจพ่อของแผ่นดิน
และ น.ส.วาริษฐา สงอักษร ผลงานแผ่นดินไทย
 การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลภู่กันทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย

11. นักศึกษาจาก เอกนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด คณะวิทยการการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ One-2-Call! BrandAge AWARD ปีที่ 5
ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554


12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 – 2555   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

13.ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา โดย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวง และดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย (คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับรางวัลเหรียญทอง

14. ม.อ.ปัตตานี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 - 2557

15. นายอิทธิเดช รัตนะ บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับเกียรติบัตริและเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

16. ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสได้รับรางวัล Thailand Rubber Technologist 2016

17.ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดี กับ คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ
บัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

18.คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปมอบโล่เกียรติบัตรรางวัล "คนจิตอาสา ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" 2558 ให้ตัวแทนคุณสิโรตม์ แวปาโอะ ผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเพื่อประโยชน์สาธารณะพื้นที่ภาคใต้ ณ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

19. ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ประจําปี 2558 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ซึ่งตรงวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

20. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีพร้อมที่ประชุมคณะกรรมการ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว. โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลจาก
การนำเสนอผลงาน Oral presentation 7 รางวัล และผลงานประเภท Poster presentation 8 รางวัล รวม 15 รางวัลจากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม "SCiUS " Forum จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1พฤษภาคม 2559

- งานประกาศผลการตัดสินโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งและโครงการของนักศึกษาที่ดำเนินการ ในรายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรเนื่องใน"งานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" วันที่ 5 ตุลาคม 2559

-นางสาวอริยา ล่วงห้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2559
ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย)

-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558-2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี และทำคุณประโยชน์แก่องค์กร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ 

- รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์ศมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมทีมบริหารแสดงความยินดีกับนาวสาวฟิตรี มั่นใจเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ในหัวข้อ รัชกาลที่ 10

- วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี นิเทศนักศึกษา พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ International Islamic -Network (IISN) โดยมี ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอบโอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี นิเทศนักศึกษา พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ International Islamic -Network (IISN) โดยมี ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอบโอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560


- ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจากภาคใต้ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน "โครงการแบแป ข้าวพองต้นตำรับชายแดนใต้"

-ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดแสดงนิทรรศการใน หัวข้อ ผ้าบาติกสีคราม :มิติความงามวิถีปัตตานีสู่งานศิลปะ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

-ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย