บุคคลสำคัญเยือน


- ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2543

- ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ 5 กรกฎาคม2550

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี วันที่ 7 มกราคม 2552

- ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกัลยณิวัฒนา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552

- ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ปาฐกถา “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในงานวัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เมื่อในวันที่ 24 กันยายน 2552


- ฯพณฯองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงานวันกัลยาณิวัฒนา และปาฐกถา“การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท” วันที่ 5 มิถุนายน 2553

- ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางพรทิวา นาคาศัย เยือนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553

- ฯพณฯจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เยือนวิทยาลัยอิสลามศึกษาและเปิดงานพบปะมุสลีมะฮฺ ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553


- Imam Yahya Hendi จากสถานทูตอเมริกา บรรยายพิเศษเรื่อง "Interfaith Dialog:Women and Peace Building"
โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

 - ฯพณฯนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
International Islamic Studies Networking 3+1 (IISN) วันที่ 18 ตุลาคม 2553

 - ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน และพิธีปิดโครงการ"ร้อยสัมพันธ์ฉันพี่น้องชายแดนใต้" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554

- ฯพณฯนายชวน หลีกภัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ครูดีที่สังคมถวิลหา เนื่องในวันครู วันที่ 13 มกราคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองอธิบดีกรมอาเซี่ยน บรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้แก่นักศึกษา ม.อ.ปัตตานีร่วม 500 คนฟัง เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี ในกิจกรรมบ่ายวันพุธ

-ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยาย เรื่อง การเมืองเป็นเรื่องของใคร ในงานสัปดาห์การเมืองจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2555

- H.E. Mr.Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยบรรยายหัวข้อ Pluralism in Indonesian Society จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

- การประชุมกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2556

- รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.นครพนม เยือน ม.อ.ปัตตานี

- เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

- กระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Zaid Eyadat คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์แดน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- ผศ.ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ Asst.Prof. Reyad Shaker Obaid Acting Dean of college of Health Science, University of Sharjah และคณะในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันศูนย์ฮาลาล

- เอกอักคราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เยือนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

- การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 31 มกราคม 2558 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

- รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับนักบริหารการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือน วิทยาเขตปัตตานี

- ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับ ผศ.สมปอง ทองผ่อง
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วมมือเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีมุสลิม การศึกษาปอเนอะและด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดปัตตานี
สำหรับผุ้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7

-
ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมและสวัสดีปีใหม่แด่ท่านกงสุลอินโดนีเซีย,มาเลเซียและจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 29 ม.ค.2558

- ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี


-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี ด้านงานพัสดุและงานนโยบายและแผน

- นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอิสลามนานาชาติสุลต่านอิสมาแอปุตรา เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยือน ม.อ.ปัตตานี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีให้การต้อนรับ

-
คณะกรรมการหอพัก 5 วิทยาเขต สัญจร สัมนาศึกษาดูงาน วิทยาเขตปัตตานี

-คณะจาก Syiah Kuala University อินโดนีเซีย เยือนคณะรัฐศาสตร์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Political and Social Science เดินทางมาเยือนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Memorandum of Action) ร่วมกัน

-ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษาและอดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 108 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- คณะผู้บริหารและชมรมปั่นจักรยาน Universiti Malaysia Kelentan ประเทศมาเลเซีย จำนวน 33 คน เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

-นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ ม.อ. ทำความเข้าใจระบบประเมิน
Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้แก่ผู้ประเมินและผู้ปฎิบัติ วิทยาเขตปัตตานี

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นักเขียนซีไรต์ 2558 "วีรพร นิติประภา"
และนักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในกิจกรรม เปิดเขาวงกตในวรรณกรรมไทย

- นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซีย ปลูกป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมสันทนาการ ในโครงการ English and Leadership Camp I แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก วันที่ 9 เมษษยน 2559 ณ ป่าชายเลน และ บริเวณรอบๆ ม.อ.ปัตตานี

- ศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Turkey 's Relatationship with Europe : ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป บรรยายโดย H.E.Mr.Osman Bulent Tulun เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบเสื้อ SCB FOR PSU จำนวน 200 ตัว 
ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่าน รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

-
ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- คณะผู้บริหารจากวิทยาเขตปัตตานี เดินทางเยือนประเทศบาห์เรน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศบาห์เรน 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสํานักงานบริหารและการเรียน การสอนอาคารสําหรับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตาน

- คณะรัฐศาสตร์ม.อ.ปัตตานีและแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย ลงนามความความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าด้านสิทธิมนุษยชน

- คณะผู้บริหารจากวิทยาเขตปัตตานี เดินทางเยือน Jiangxi Normal University ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นการเยือนในส่วนของ Executive Visit ประจำปี ภายใต้ความร่วมมือ (MoU) ของทั้งสอง มหาวิทยาลัย

- ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM)ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร
์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตาน


- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช พร้อมคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU) ต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU)ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานีผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี นำโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธการบดี วิทยาเขตปัตตานี ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

-เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อ 18 กันยายน 2561

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนพระองค์เจ้าชายแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เปิดศูนย์ สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เรียนเชิญนายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสวนา
หัวข้อ  "เปลี่ยนความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร" นำเสวนาโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี   
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตาน

-คณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเทศไทย Mr.Stephane Castonguay Deputy Information officer Embassy of the United Stages of America บรรยายหัวข้อ Diplomatic Relations between the U.S. and Thailand and American Culture and Diversity