โครงการฐานข้อมูลธนาคารภาพ

ชื่อโครงการ   

          โครงการฐานข้อมูลธนาคารภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน สะสมเกียรติภูมิไว้มากมาย พัฒนาการของมหาวิทยาลัยหลากหลายเรื่อง ที่ควรถูกจดจารจารึกและเผยแพร่ แต่หากขาดการบันทึก จัดเก็บ และสืบค้นอย่างเป็นระบบ ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิก็จะถูกลืมเลือนไป
งานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการฐานข้อมูลธนาคารภาพขึ้น เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายที่ควรถูกจดจารบันทึกเอาไว้อย่างเป็นระบบในรูปของ DIGITAL และให้บริการสืบค้นในระบบสารสนเทศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแพร่หลาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา
2. เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายที่สำคัญ ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้บริการไฟล์ภาพสำคัญ ๆ สำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ผศ. สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
2. นางสุภาวดี ศิยะพงษ์ ผู้อำนวยการกองธุรการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
2. นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการ
3.. นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ปี 2553 (โครงการต่อเนื่อง)

วิธีการดำเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. คัดเลือกภาพที่สำคัญ ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3. ลงทะเบียนภาพ
4. เขียนคำบรรยายภาพ (ถ้ามี)
5. SCAN ภาพและบันทึกลงใน Hard Disk
6. เขียนโฮมเพจหน้าหลัก
7. นำภาพที่บันทึกลงใน Hard Disk มาลงโฮมเพจ
8. นำเสนอเพื่อเผยแพร่ใน INTERNET
9. เก็บเป็นฐานข้อมูลสำรอง
10. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ส่งภาพมาเผยแพร่
11. จัดประกาดภาพถ่าย เพื่อหาภาพมาเพิ่มเติมในธนาคารภาพ (เป็นโครงการต่อเนื่องในโอกาสต่อไป)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมทั้งในและนอกวิทยาเขต
2. ภาพถ่ายที่สำคัญ ๆ ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
3. บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถสืบค้นภาพและนำไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


                                                                                                                                          ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ
                                                                                                                                                  (นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร)
                                                                                                                                                      นักประชาสัมพันธ์ 7

                                                                                                                                          ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                                                                                                 ( ผศ. สมปอง ทองผ่อง)
                                                                                                                                             รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี