ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตราสัญลักษณ์ม.อ.วิชาการ
ระหว่างปี2550-2551

ตราสัญลักษณ์ม.อ.วิชาการ
ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นไ

 
 
ดาวน์โหลดได้ที่
http://psubrand.psu.ac.th/login
   


ความเป็นมาของBranding
http://memorandum.pn.psu.ac.th/looknote.php?&Did=01866