ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตราสัญลักษณ์ม.อ.วิชาการ
ระหว่างปี2550-2551

ตราสัญลักษณ์ม.อ.วิชาการ
ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นไ