การบริการแก่สังคม

 

 -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาเรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ม.อ.แก่ครูแนะแนว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

 -  นักวิชาการ จาก 16 ประเทศร่วมสัมมนานานาชาติที่ปัตตานีเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกัน และสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาคมโลก
โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2553 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ

 - สำนักวิทยบริการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษานวัตกรรมความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและสังคมฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักวิชาการทั่วโลก 21 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

- คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) ในโรงเรียน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี

- งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ จัดโครงการ "จิตตปัญญาธรรมชาติกับการเยียวยา"ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2554 ณ สวนสายน้ำ จังหวัดสงขลา

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนายกร่างยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ม.อ.ปัตตานี ปีงบประมาณ 2555-2559 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี โดยนางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ และนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร

- โครงการธนาคารปู ปล่อยลูกปูม้าจำนวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่อ่าวบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

- นายภาณุ อุทัยรัตน์เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม ม.อ.ปัตตานี

- วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2556

-โครงการเยี่ยมวัด พัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดหลักเมือง ปัตตานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารชายแดนใต้ (ระหว่าง19-22 ธันวาคม 2556 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ ) เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสื่อมวลชน กว่า 20 องค์กร ร่วม 40 คน ร่วมทำข่าว

-
คณะพยาบาลศาสตร ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ ในวันอังคาร ที่18 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี


- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี


- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 25

-วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนานานาชาติค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

-
พิธีเปิดงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2558

- สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
องค์กรภาครัฐ Show and Share : PSU Happy Station ครั้งที่ 2 

-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนเทคโนโลยียางไทยในการเข้าสู่อาเซียน จากยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์จากไทยสู่เทศ"

-
ม.อ.สานสัมพันธ์สื่อมวลชน'58 แถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
สำหรับวิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนายางพารา การแปรรูปยางพารา

- สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี” จับมือหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม “ปันรักเพื่อน้องชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 
ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี


- การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง วันที่ 13 มีนาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ภาพบรรยากาศการสัมมนานานาชาติค่านิยมของอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง วันที่ 25 มีนาคม 2558

- วิทยาลัยอิสลามศึกษา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร 3 สถาบัน ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก (UM) Malasia, (UIN SGD) Bandung, Indonesia และผู้บริหารจาก(UINISSA) Brunei. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนา International Conference on Islam in Malay World V โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพ

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

- บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมโครงการออกนอกรูสะมิแล ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ตอนห้องสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล

- พิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558

-บุคลากรกองบริการการศึกษาและสถาบันสมุทรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จ.ยะลา

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณเส้นทางรอบเมืองปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กว่า 700 คน

-สโมสรบุคลากรฯ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ห้างเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 28 ทีม

-ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต วันที่ 26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2559 ณ ม.อ.ปัตตานี

-พิธีเปิดโครงการและงานเลี้ยงต้อนรับโครงการค่ายสามสถาบัน ได้แก่ ม.อ.ปัตตานี ม.ขอนแก่น และ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 24 มกราคม 2559
ณ ท่าอากาศยานปัตตานี และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

-ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ม.อ.ปัตตานี

-กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

-สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการออกนอกรูฯ 2 ตอนทำฝายชะลอน้ำ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ณ บ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 13ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะยามว่างสร้างรอยยิ้ม โดยการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ครั้งเดียว ( Monoprint) แก่บุคคลทั่วไปเพื่อสร้างผลงานศิลปะและสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัว ชุมชนและองค์กรของตนเอง

-สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

-ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ PSU RECYCLE BANK วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ม.อ.ปัตตานี

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี มอบพัสดุเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี

-บรรณารักษ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ที่หาดใหญ่

-คณะวิทยาการสื่อสาร "โครงการ CommSci Go Green Project (ปฏิบัติการรักษ์โลก)"เปิด "ตลาดนัดขยะ" โดยทุกท่านสามารถนำ
ขยะประเภทกระดาษทั่วไป ขวดน้ำ และกระป๋องมาจำหน่ายโดยมี "โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขาปัตตานี"
มารับซื้อโดยตรงในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี มอบสนามฟุตซอล แก่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล เป็นผลงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพาราสนองนโยบาย
ภาครัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๗ วันที่ 1 เมษายน 2559ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติกร กิตติพานประยูร เป็นประธานในพิธีเปิด

-ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 PSU OPEN HOUSE 2016 18-19 สิงหาคม 2559

-คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2559

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ละหาร อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด และ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาปันน้ำใจฝ่าอุทกภัยด้วยสายใย ม.อ.ปัตตานี
ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560 ณ บ้านเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

-การประชุมวางแผนปฏิบัติศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-สร้างแรงบันดาลใจ สู่ฝันใหม่ที่สดใสสันติสุข" โดยคุณเจริญ โอทอง และคุณอรวรรณ โอทอง สองนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวไทย

-งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดการเสวนาใน หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

-ม.อ.ปัตตานี ฉลอง 50 ปี จัดอบรม ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา ผลงานนักวิจัย ม.อ. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

-วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานีเชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติเรื่อง การศึกษาอิสลามพลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560

-
อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงพื้นที่พบนายแวฮามะ โตะตาหยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง 
พร้อมทีมบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่ประสบอุกภัย ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองจังหวัดปัตตานี

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วัฒนธรรมจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

- รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 “Innovation Creation Social Engagenment toward Sustainable Community” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แดนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีผศ.พัชรียา ไยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และ Associate Profressor Dr.Salsiyah Che Lah กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้

- งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ม.อ.ปัตตานี

- จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานีจัดเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” โดยมีดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

-พัฒนาการของหุ่น CPR

-สถาบันอาหารฮาลาลจัดแสดงสินค้าฮาลาลและสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล

-คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวด Acessories วัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

-ม.อ.ปัตตานีร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดเสวนาความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ในโอกาส 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต

-งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-7กันยายน 2561

- ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และ อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมนักศึกษาต่างชาติเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศอินโดนีเซีย 
จำนวน 37,899 บาท วันอาคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ กงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา

-คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International on Applied Statistics (ICAS 2018) และการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ“Improving Data Value & Data Quality Using Data Science” ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ