ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานโครงการหน่วยวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง"แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 62"