วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
          งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะเป็นศูนย์ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ให้แก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นต้นแบบในการประชาสัมพันธ์

พันธกิจ
         1. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารอยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุกค์โลกาภิวัตน์
         2. พัฒนาบุคลากรและงานให้มีศักยภาพและเข้าสู่มาตรฐานสากล
         3. จัดระบบให้บริการและการคำปรึกษาอย่างถูกต้องทันสมัยและรวดเร็ว
         4. จะสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งในระบบภูมิภาคและระดับประเทศ
         5. บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นต้นแบบด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป