มาตรฐานภาระงานของงานประชาสัมพันธ์

# ข่าวเรื่อง Download File
1 มาตรฐานภาระงาน งานประชาสัมพันธ์ PDF icon pr2015.pdf
2 กระบวนการผลิตข่าวเผยแพร่ PDF icon 1allnews.pdf
3 การจัดทำวารสารศรีตรัง/วารสารศรีตรัง online PDF icon 2sritrang.pdf
4 ถ่ายภาพนิ่ง และเผยแพร่ PDF icon 3photo.pdf
5 ผลิตรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ PDF icon 4broadcas.pdf
6 จัดทำสป็อตวิทยุ PDF icon 5spot.pdf
7 จัดทำหนังสือ/สูจิบัตร PDF icon 6brochure.pdf
8 ออกแบบสร้าง website PDF icon 7web.pdf
9 การนำเสนอภาพในระบบDigital signage PDF icon 8digital.pdf
10 จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ PDF icon 9video.pdf
11 นำผู้เกี่ยวข้องไปอากาศ/บันทึกเทป ทางวิทยุ/โทรทัศน์ PDF icon 10tv.pdf
12 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ PDF icon 11poster.pdf
13 จัดทำ ส.ค.ส. PDF icon 12card.pdf
14 จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบแก่แขกของมหาวิทยาลัย และจำหน่าย PDF icon 13souvinir.pdf
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของมหาวิทยาลัยทางป้ายผ้า/ป้ายไม้อัด/ไวนีล และตกแต่งเวที PDF icon 14billboardstage.pdf
16 จัดทำภาพประกอบการบรรยาย PDF icon 15powerpoint.pdf
17 แถลงข่าว/เชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและทำข่าว/ทำหน้าที่พิธีกร PDF icon 16pressconference.pdf
18 กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน PDF icon 17eventmassmedia.pdf
19 ไปร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวการแถลงข่าวขององค์กรต่างๆ PDF icon 18joyconference.pdf
20 ทำฐานข้อมูลสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมาย PDF icon 19mediadata.pdf
21 เยี่ยมและมอบของกำนัลสื่อมวลชน PDF icon 20massgift.pdf
22 การให้บริการต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัย/ผู้มาติดต่อ PDF icon 21guess.pdf
23 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PDF icon 22roadshow.pdf